sitelogo_3
0

سبد خرید شما خالی است.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

ميلاد اميرالمومنين علي عليه السلام و معرفي 9 اثر ارزشمند

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، علي عليه اسلام مبارک باد. به شكرانه اين ولادت باسعادت و روز پدر، 9 اثر وزين و ارزشمند پژوهشي پيرامون ابعاد مختلف مديريتي، شخصيتي و با محوريت نهج‌البلاغه معرفي مي‌نماييم.

پايان زندگي در نهج‌البلاغه
به قلم نورالله عليدوست خراساني
حقيقت مسئله مرگ و پايان زندگي همانند حقيقت حيات ناشناخته و مجهول است. بشر با همه موفقيت هايش كه در رشته هاي علوم نصيبش گرديده و در پرتو آن به اعماق تاريك طبيعت راه يافته، هنوز به حقيقت مرگ و حيات پي نبرده و از واقعيت اين دو پديده حيرت زا آگاه نشده است. بشر با قدرت علم نمي تواند قضا مرگ را برگرداند و اين تقدير اجتناب ناپذير الهي را از ميان ببرد و هر انساني دير يا زود با اين سرنوشت حتمي مواجه مي گردد و خواه ناخواه بايد دنيا را ترك گويد و جاي خود را به آيندگان دهد.

اين نوشتار به تبيين و تشريح مسئله مرگ به عنوان يكي از سنن و آيات حكيمانه الهي از منظر اميرمومنان (عليه السلام) درنهج البلاغه مي پردازد. در اين اثر با تكيه بر نهج البلاغه همراه با بهره گيري از آيات قرآن كريم و احاديث گهربارائمه عليهم السلام، در سي و سه فصل به بررسي حقيقت مرگ و ابعاد آن پرداخته است.

نگارنده پس از بيان مقدمه اي عالمانه در تبيين حقيقت مرگ به بررسي ماهيت مرگ در ابعاد مختلف از منظر قرآن و روايات پرداخته و بعد از مقدمه به طور خاص به تشريح مباحث كتاب نهج البلاغه در زمينه حقيقت مسئله مرگ و مباحث پيرامون آن در خطبه ها و نامه ها و كلمات حكمت آميز حضرت علي (عليه السلام) همت مي گمارد. از جمله مباحث اين كتاب بر اساس كتاب شريف نهج البلاغه مي توان از مستي مرگ، سير نشدن از زندگي، مرگ ويران كننده لذت ها و دنيا سراي عبور و اخرت سراي جاودانه نام برد.

https://b2n.ir/f04803

سيره فرهنگي – ارتباطي امير المؤمنين علي در دوران حكومت
به قلم دكتر سيدمحمد كاظمي‌قهفرخي

آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﻰ را در ﻧﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻳﻚ ﺣـﻮزه، ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ زاوﻳـﻪ دﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع از ﻣﻨﻈـﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻳﻰ، ﻧﻈـﺮي، روﻳﻜﺮدي و روﺷﻰ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻌـﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در دورهﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻰ آن ﻫﺎ از زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻣﻰﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪﻳـﺪي را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.

اﺛﺮ ﻋﻠﻤﻰ  حاضر، ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه، ﺗﻼش دارد از زاوﻳـﻪ دﻳـﺪ رﺷـﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺑﻪ دوره ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻠﻮي ﻧﮕـﺎه ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺪل ﭼﺮﺧـﻪ ﺧـﻂﻣﺸـﻰﮔـﺬاري، اﻟﮕﻮﻳﻰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ دﻫﺪ.

https://b2n.ir/h15079

حكمت علوي؛ تقريرات درس استاد معظم آيت‌الله سيدحسن سعادت مصطفوي
به كوشش دكتر علي مخبر

حضرت آیت‌الله سید حسن سعادت مصطفوی فیلسوف و حکیم بزرگ و استاد گرانقدر، سال‌هاست که به امر تدریس و تحقیق در عرصه علوم اسلامی از جمله حکمت و فلسفه اسلامی مشغول بوده و علاقه‌مندان و شاگردان خویش را از بهر معارف و ذخایر علمی خویش سیراب نموده‌اند. آنچه در این اثر آمده، متن تقریرات درس حضرت آیت‌الله سید حسن سعادت مصطفوی در موضوع حکمت علوی است. این اثر از یک پیشگفتار، مقدمه و بیست و هشت گفتار اصلی تشکیل شده است.

موضوع سخن در كتاب حكمت علوي، الهيّات بالمعني الاخصّ در نهج‌البلاغه است. مقصود از این تعبير در فلسفه، مباحثي است که موضوعش ذات اقدس احديت و صفات و افعال خدا است.

ما بر اين باور هستيم که در نهج‌البلاغه اميرالمؤمنين، بسياري از مباحث فلسفي مخصوصاً مباحث مربوط به الهيات بالمعني الاخص نهفته است که بايد استخراج شود.

البته با حفظ این اصل که از ظواهر نهج‌البلاغه خارج نشويم. چون در گذشته پاره‌اي از شُرّاح که يک مذاق فلسفي يا عرفاني داشتند بعضي مسائل فلسفي و عرفاني را بر نهج‌البلاغه تحميل می­کردند يعني اگر ما باشيم و ظاهر نهج‌البلاغه مي‌بينيم آن مسائل از آن استفاده نمي‌شود.

ما مي‌خواهيم با حفظ ظواهر نهج‌البلاغه، مسائل فلسفي و عرفاني را که در ارتباط با الهيّات بالمعني الاخص است از فرمايشات اميرالمؤمنين به اندازة توان خودمان استفاده کنيم.

ما بر اين باور هستيم که نهج‌البلاغه، در هر قسمتش که حضرت سخن فرموده ­اند مثل يک درياي بيکراني مي‌ماند که به‌آساني نمي‌شود به ساحلش رسيد.

ولي به‌اندازه‌اي که فکر ما اجازه مي‌دهد سعی می­کنیم مسائلي که راجع به خدا و صفات و افعال خداست و حتّي مسئله معاد هم که داخل در مسائل الهيّات بالمعني الاخص است و همچنين مسئله نبوت عامّه و خاصّه را از نهج‌البلاغه استفاده کنيم بدون اينکه ظاهر کلام را تغيير دهيم.

بنابراين در این سلسله درس گفتارها همة نهج‌البلاغه به‌ترتيب بحث نمی­شود بلکه آن قسمت از فرمايشات حضرت را که در رابطه با اين مسائل است عنوان مي‌کنيم و مسائلي که مورد ما نظر است بررسي مي‌کنيم. خوشبختانه خطبة اوّل نهج‌البلاغه مملو ‌از اين مسائل است و ما يک قسمت مهمّي از اين مسائل را از همان قسمت‌هاي اوّل خطبه استفاده مي‌کنيم.

https://b2n.ir/x12303

سوگندهاي نهج البلاغه
به قلم نورالله عليدوست خراساني

اثر حاضر در مورد نقد و تفسیر سوگندهای حضرت علی ابن ابی طالب(ع)، امام اول شیعیان است که در نهج البلاغه آورده شده است. کتاب از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده است. نگارنده در مقدمه پیرامون تردید دربارة مؤلف نهج البلاغه؛ دیدگاه های ابن ابی الحدید و جرج جرداق دربارة عظمت نهج البلاغه؛ اسناد و مدارک نهج البلاغه؛ تعریف سوگند و برخی از علل سوگندهای حضرت علی(ع) به خداوند به بحث پرداخته است.

در فصل اول در مورد سوگندهای مربوط به خلافت حضرت علی(ع) بحث شده است. نویسنده در این فصل بیان می نماید که یکی از مسائلی که در نهج البلاغه فراوان دربارة آن سخن به میان آمده مسأله اهل بیت(ع) و خلافت است که مقامِ ممتاز و فوقِ عادیِ اهل بیت(ع) و علوم و معارف آنها از یک منبع فوق بشری سرچشمه می گیرد و شرایط ولایت امور مسلمین در آنها جمع است. بر همین اساس در این فصل در مورد سوگندهای مربوط به اولویت حضرت علی(ع) نسبت به خلافت؛ سوگندهای مربوط به برخی از علل پذیرش خلافت؛ و سوگندهای مربوط به ویژگی های برجستة حضرت علی(ع) برای خلافت، بحث شده است. در فصل دوم در مورد سوگندهای مربوط به مدعیان خلافت بحث شده است. مباحث این فصل در مورد انصار و ادعای خلافت و سوگند امام (ع) دربارة جایگاه انصار؛ طلحه و زبیر و ادعای خلافت؛ و معاویه و ادعای خلافت می باشد. فصل سوم اختصاص به مردم کوفه دارد. در این فصل سوگندهای مربوط به مردم کوفه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مباحث مورد بررسی این فصل شامل سوگندهای امام درباره نکوهش از نافرمانی کوفیان و عواقب آن؛ و سوگندهای مربوط به علاقة حضرت علی(ع) به شهادت و یاد یاران با وفا می باشد. فصل چهارم در مورد سوگندهای مربوط به پیش گوئی های حضرت علی(ع) می باشد. در این فصل در مورد سوگندهای مربوط به پیشگویی حوادث آینده عراق؛ سوگندهای مربوط به پیشگویی حوادث آینده در مورد حکومت بنی امیه؛ و سوگندهای مربوط به پیشگویی آینده خوارج نقد و بررسی شده است. فصل پنجم نیز در مورد سوگندهای مربوط به فضایل و رذایل اخلاقی و مواعظ می باشد.

https://b2n.ir/f40192

سرمايه اجتماعي در نهج‌البلاغه؛ رويكردي مديريتي
به قلم حامد فاضلي كبريا و مقدمه دكتر مصطفي دلشاد‌تهراني

در آموزه­ های امام علی‌ علیه السلام – چه آموزه‌های قولی و چه فعلی- نکات بسیاری درباره سرمایه اجتماعی، به عنوان اساسی ترین تکیه‌گاه مدیریت یافت می شود. استخراج این آموزه ها و طراحی مدلی مفهومی بر آن مبنا کاری است که جناب آقای حامد فاضلی کبریا در حد امکان به خوبی از عهده آن بر آمده است.

نوشته حاضر به طور مشخص درصدد ارائه مدلی از مؤلفه­ ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی مبتنی برآموزه­ های مولی‌الموحدین امیرالمومنین علی علیه‌السلام است که در عبارات نهج‌البلاغه بدان اشاره شده است.

در این مدل سعی شده است با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد و با توجه به مفاهیم نهج­ البلاغه، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و تدوین مدل گردد.

با توجه به بررسی انجام شده، علی­رقم اینکه پژوهش مستقلی در حوزه ارتباط مفاهیم دینی خصوصا نهج ­البلاغه در موضوع سرمایه اجتماعی انجام نشده است، پژوهش جدی و بنیان­داری در حوزه سرمایه اجتماعی و حوزه سازمانی و مدیریتی نیز به رشته تحریر درنیامده است.

نظر به ضعف روحی و علمی نگارنده در درک مطالب امام و والایی و عمق کلام امیرالمومنینعلیه السلام امید است، بتوان با استعانت از وجود امیرالمومنین علیه السلام و تدبر و دقت بیشتر در کتاب شریف نهج ­البلاغه با نگاه مدیریت و سازمانی و همچنین کمک اساتید محترم، بتوان ضمن رسیدن به مفهوم سرمایه اجتماعی در نهج ­البلاغه، برخی مؤلفه‌های این سرمایه را در نهج‌البلاغه شناسایی و ارائه نمود.

امید است رویکرد به نهج البلاغه بر اساس روش­های علمی و عاری از تحمیل نظر بر آن، روز به روز رونق بیش­تری یابد تا قدر این کتاب آشکار گردد.

https://b2n.ir/f05418

اخلاق در نهج‌البلاغه
به قلم اسماعيل محمدزاده مزينان و مهدي گل بخش منشادي

اخلاق در نهج البلاغه اﺧﻼق از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﻨﺎر اﻋﺘﻘﺎدات و اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راه زﻧﺪﮔﻰ درﺳـﺖ و ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و روش ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻰ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮي اﺧﻼﻗﻰ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮده و ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻰ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ.

 اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻘـﻞ، ﺑـﺪون ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮان آﺳﻤﺎﻧﻰ، ﺑﺮاي ﺳﻌﺎدت در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴـﺎن ﻛـﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴـﺖ. ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، ﭼﻮن ﻣﺸﺎوري دﻟﺴﻮز و آﮔﺎه، اﻟﮕﻮي ﻛﺎﻣﻞ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و اﻣـﺎم ﻋﻠﻰ(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻳﻜﻰ از اﻫﺪاف ﺑﻨﻴﺎدي دﻳـﻦ را روﻳﻜـﺮد اﺧﻼﻗـﻰ و ﻓﻀـﻴﻠﺖ ﻣﺤﻮر در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر و ادارهي ارﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ ﻣـﻰداﻧـﺪ. از اﻳـﻦ رو در ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻣﺎم(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﭘﺎي ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﻰ و دﻳﻨﻰ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻰ، ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻴﻘﻰ آن، ﺟﻠﻮه اي ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ دارد.

از آﻧﺠـﺎ ﻛﻪ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي- ﻋﻤﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ(ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴﻼم) ﺑﻮده و ﺳﻴﻤﺎي اﺧﻼق راﺳﺘﻴﻦ دﻳﻨﻰ و ارزﺷﻬﺎي ﻣﻌﻨﻮي و اﻧﺴـﺎﻧﻰ در آن، ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ اﻧﻌﻜﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ آن از ﻣﻨﻈﺮ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻰ اﺧﻼﻗـﻰ، ﺿﺮورﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ آن، دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﻧﺪه اي در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺪاري از ارزشهاي ديني- اخلاقي دارند.

https://b2n.ir/b46478


نصوص و أبحاث حول نهج‌البلاغة و مدوّنه
المولف الدكتور احمد باكتجي و اعداد مرتضي سلمان نجاد

فأما ما یعرض هنا للقارئین هی مجموعه من النصوص المحققه و الأبحاث فی ساحات منوعه لها علاقه بجوانب من نهج البلاغه، ککتاب خالد یحتوی علی مجموعه من کلام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (ع). والمجموعه المعروضه هنا علی القارئین، یمکن تنویعها فی ثلاث أنواع: فاثنان من النصوص فهما شرحان قدیمان علی الخطبه الشقشقیه مستخرجه من خلال نصوص ثانویه مع تحقیق للنص و بعض ملاحظات من الراقم حول أسانید الخطبه و تقویم انتسابها. و النوع الثانی هو ثلاث أبحاث حول الشریف الرضی محمد بن الحسین الموسوی الجامع لنهج البلاغه و کلها من عمل الراقم بمناسبه مضی ألف عام من وفاه الشریف الرضی فی سنه ۱۴۰۶ق، و هذا النوع یشتمل علی بحث حول الشریف الرضی و علوم القرآن، و بحث حول مسند الشریف الرضی و موقعه من علوم الحدیث، ثم بحث حول الآراء الفقهیه والأصولیه له. فمن هذه الثلاثه فقد ظهرت طبعه عاجله و لا مکمله من الآراء الفقهیه و الأصولیه للشریف الرضی، فی عداد منشورات المهرجان الألفی فی نفس السنه المذکوره، و بقی اثنان غیر منشوره إلی حدّ الآن. و أخیرا کملحق إلی المجموعه، فألحقنا نص مستخرج من کتاب لعبد العزیز بن یحیی الجلودی، رجل من متقدمی المؤرخین فی ما نزل من القرآن الکریم فی أمیر المؤمنین (ع)، و هذا النص، و إن لم یکن له علاقه وثیقه بکتاب نهج البلاغه و هویته و محتواه، نعم مرجعه إلی الصاحب الأصلی للکلام فی نهج البلاغه، و هو الإمام علی بن أبی طالب (ع). و فی هذا المجال فیجدر بی أن أذکر سماحه السید عبد العزیز الطباطبائی، العالم الفقید و الباحث الوحید فی ساحه تراث أهل البیت (ع) الذی کان مشوقا لی فی البحث عن کتاب الجلودی، فرحمه الله و جزاه أحسن الجزاء…

https://b2n.ir/a72325

زيانكاران در قرآن و نهج‌البلاغه
به قلم نورالله عليدوست خراساني

يكى از مهم‌ترين مسائل سرنوشت‏ ساز انسان این است که در مسير راهى كه به سوى پيروزي ها مى‏رود هميشه پرتگاه‌ها و بيراهه‏ هايى وجود دارد كه اگر آن‌ها را به خوبى نبيند و نشناسد و پرهيز نكند چنان سقوط مى‏كند كه اثرى از او باقى نماند در اين راه مهم‌ترين مسئله، شناخت حق و باطل، شناخت نيك و بد، شناخت دوست و دشمن، شناخت مفيد و زيان‌بخش و شناخت عوامل سعادت و يا بدبختى است، اگر به راستى انسان اين حقايق را به خوبى بشناسد رسيدن به مقصد براى او آسان است.

مشكل اين است كه در بسيارى از اين‌گونه موارد انسان گرفتار اشتباه مى‏شود باطل را به جاى حق مى‏پندارد و دشمن را به جاى دوست انتخاب مى‏كند، و بيراهه را شاهراه، که در اينجا ديد و درك نيرومند و روشن‏بينى فوق‌العاده‌ای لازم است. اگر کسی دنبال کردار بد و زشت بگردد بر تاریکی و تیرگی دلش افزوده می‌شود و به سوی گناه بیشتری می‌رود و گاهی تا سر حد انکار خداوند می‌رسد چنان‌که قرآن می‌فرماید:

«سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن را به سخریه گرفتند»

و در آیه دیگر می‌خوانیم:

«به ياد آوريد هنگامى را كه موسى به قومش گفت: اى قوم من چرا مرا آزار مى‏دهيد با اينكه مى‏دانيد من فرستاده خدا به سوى شما هستم؟! هنگامى كه آن‌ها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و خدا فاسقان را هدايت نمى‏كند» و …

https://b2n.ir/y63141

عدالت و ياد خدا؛ آشنايي با روحانيت امام علي عليه السلام
به قلم دكتر رضا شاه‌كاظمي و ترجمه دكتر مهدي شفيعيان

ترجمه این اثر به دو دلیل حاﺋز اهمیّت است:

نخست آنکه پرداختن کتاب به اثری بدیع در ادبیات و صنایع آن، یعنینهج البلاغه، به ادیبان و دوستداران ادبیات کمک می کند تا نگاهی ویژه به آثار اسلامی داشته باشند و آنها را در صدر فهرست برترین کتب ادبی ببینند، چنانکه دلیل اصلی جمع آوری کتاب توسط مرحوم سیّد رضی نیز بلاغت ادبی آن بوده است.

همچنین ترجمه ادبی نامه معروف حضرت به مالک اشتر و خطبه اوّل نهج‌البلاغه برای ما از آن جهت مفید بود که به تجربیات و نظریات جدیدی در امر ترجمه متون ادبی و دینی دست می یافتیم.

دوّم آنکه یکی از جنبه های زیبای این اثر شناساندن رویکردهای، نه خردگرا، بلکه عقل محور اسلام است. در دیدگاه پَسانوگرایی (پُست مدرنیسم، ساختارشکنی یا شالوده شکنی) بحث اشتباه پذیر بودن “تقابل های دوگانه” یا “قطبیت” (binary oppositions) مطرح می شود و به جای آن از اصطلاح “جفت های دوگانه” (binary pairs) استفاده می گردد. این بدان معناست که به طور نمونه روز و شب همیشه مقابل یکدیگر نیستند و گاهی اوقات یکی هستند، چنانکه شفق هم روز و هم شب می باشد.

همنشینی دو واژه، “عدالت و یاد خدا”، دلالت بر آن دارد که حضرت علی علیه السّلام عدالت را به کمک مبانی الهی و روحانی اجرا می کردند و این بر خلاف تصویر ذهنی همراهی همیشگی عدالت ایشان با ذوالفقار می باشد.

در این ترجمان نخست سعی بر آن شده تا جملات پیچیده و طولانی رایج در زبان انگلیسی را به طور ساده و قابل فهم امّا با استفاده از واژه های تخصّصی منتقل شود. در این راه کوشش شده تا کلمات در حدّ امکان فارسی باشند.

دوّم آنکه برای تمام آیات قرآنی، گفتارهای نهج البلاغه و بیشتر احادیث مورد استفاده مؤلّف همّت را بر برگرداندن آنها از زبان مبدأ اصلی که عربی باشد گذاردیم، تا ترجمه به صورت دسته اوّل و با کمترین اختلاف معنایی منتقل شود؛

https://b2n.ir/f23183

آخرین اخبار انتشارات --------------------------------------------------------------------------------------