حقوق

نمایش 1–16 از 39 نتیجه

 • دايرة المعارف حقوقي عمومي

  دايرة المعارف حقوقي عمومي دايرة المعارف حقوقي عمومي: ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ دوﻟـﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى اﻗﺘﺪارات ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺮﻗﺮارى ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ...

  شهریور 27, 1397

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال

  13

 • تاريخ حقوق (جلد اول)

  تاريخ حقوق (جلد اول)؛ «ايران قبل از اسلام» «كشورهاي همجوار و تأثيرگذار» تاريخ حقوق (جلد اول) ؛ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي دﻫﻪ ﭼﻬﻞ (١٣٤٢ش ) ﻛﻪ در داﻧﺸـﻜﺪه ﺣﻘـﻮق داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدم درﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻘﻮق اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﺪ....

  مرداد 31, 1397

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  12

 • حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

  حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ را ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ. وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻳﻦ ﻧـﺎم ﮔـﺬاريِﭘـﺮ ﻣﻌﻨﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻰ اﺳـﺖ و ﻫﻴﭻ...


  ۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال

  11

 • درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ

  درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ : ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﻣـﺎﻫﻴﺘﻰ ﭘﻮﻳـﺎ و ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮد در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره داراي ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ...

  مهر 2, 1397

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال

  11

 • تکافل کاربردی و بیمه مدرن؛ قوانین و اصول کاربردی

  کتاب حاضر بر سه فرضیه زیر استوار است: الف) تلاش برای مشخص ساختن اصول بیمه‌ای قانون غیرمدون، با هدف یافتن اصولی قابل جایگزینی و برگرفته از قواعد شریعت؛ ب) بررسی اختلاف اصلی موجود میان اصول و شیوه‌های کاربردی دو سیستم...

  مرداد 23, 1389

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال

  10

 • قانون و جامعه

  قانون و جامعه قانون و جامعه: قانون معرب کلمه­ یونانی «canon» است که به فرانسه «loi» و به انگلیسی «law» ترجمه می‌شود و مسیری است که برای رشد انسان و جامعه تعیین می­شود. قانون در ابتدا برای ابزار و وسایلی...

  اسفند 10, 1397

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال

  10

 • قابلیت استناد قرارداد

  قابلیت استناد قرارداد  (در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر) قرارداد به عنوان مهم‌ترین پدیده حقوقی، با توافق اراده‌ها و تراضی طرفین به وجود می‌آید. همین موجود حقوقی ایجاد شده،‌ خود حاکم بر روابط بین طرفین بوده‌ و...

  اردیبهشت 19, 1389

  متاسفانه این اثر در انبار موجود نیست.

  9

 • مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران

  مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران:معاملات دولتی معاملاتی هستند که در راستای اعمال تصدی‌گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارک، وسایل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره... به‌موجب...

  خرداد 14, 1390

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال

  8

 • تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه

  تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه :زندگی انسان‌ها و مسائل آن تنوع و پیچیدگی بسیار دارد و علوم انسانی به تحلیل و بررسی آن می‌پردازد؛ هر کدام از این علوم از دیدگاه خود انسان و رابطه او...

  اردیبهشت 30, 1390

  ۱۱۰,۰۰۰ ریال

  8

 • ارزش هاي فرهنگي و حقوق عمومي

  ارزش هاي فرهنگي و حقوق عمومي (با تأكيد بر نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران) ارزش هاي فرهنگي و حقوق عمومي ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اﺣﺴـﺎس ﺿـﺮورت ﺷـﻮد: اول ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازىﻫﺎى ﻣﻜﺮر اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاى...

  مرداد 25, 1397

  ۱۳۵,۰۰۰ ریال

  8

 • مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي

  مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي هر دانش متکی و مبتنی بر گزاره‌ها و مؤلفه‌هایی است که در حکم بنیان و بنیاد آن دانش‌اند....


  ۱۹۰,۰۰۰ ریال

  8

 • تضامن در اسناد تجاري

  تضامن در اسناد تجاري تضامن در اسناد تجاري: ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮى ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎى ارزﻧـﺪهاى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑـﻪ ﻛﻨﻜـﺎش و واﻛـﺎوى ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮى ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ، درﻫـﻢ...

  شهریور 31, 1397

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال

  8

 • وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه

  وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه ؛ وﻗﻒ ﻳﻜﻰ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده...

  مرداد 27, 1397

  ۱۷۰,۰۰۰ ریال

  7

 • صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران

  صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران: ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻔﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاتﻋﻤـﺪﺗﺎً، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﻄـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﻴﻦ...

  شهریور 31, 1397

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  7

 • حقوق رقابت نامشروع

  شناسنامه تأليف: رشوند بوکاني، مهدي Rashvand Boukani, Mehdi مقدمه‌نويس: باقري، محمود Bagheri, Mahmoud عنوان: حقوق رقابت در فقه اماميه، حقوق ايران و اتحاديه اروپا محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390 مشخصات ظاهري: 416 ص فروست: دانشگاه...

  شهریور 1, 1397

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال

  7

 • اوصاف وصي

  اوصاف وصي (از منظر حقوق ايران و فقه مذاهب اسلامي) اوصاف وصي ؛ وصایت یک نهاد حقوقی-اجتماعی و یکی از ابواب پرکاربرد و مهم فقهی است که در آیین اسلامی مورد توصیه و تأکید و بارها توسط فقها و حقوق‌دانان...


  ۱۶۵,۰۰۰ ریال

  6

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.