sitelogo_3
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

حقوق

نمایش 1–16 از 39 نتیجه

 • درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ

  درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ : ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﻣـﺎﻫﻴﺘﻰ ﭘﻮﻳـﺎ و ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮد در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره داراي ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ...

  مهر 2, 1397

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

  17

 • دايرة المعارف حقوقي عمومي

  دايرة المعارف حقوقي عمومي دايرة المعارف حقوقي عمومي: ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ دوﻟـﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى اﻗﺘﺪارات ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺮﻗﺮارى ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ...

  شهریور 27, 1397

  ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  16

 • حقوق رقابت در فقه امامیه

  حقوق رقابت در فقه امامیه  حقوق ایران و اتحادیه اروپا: زمینه اصلی باروری خصوصی‌سازی، اشاعه فرهنگ و باور همگانی مبنی بر این‌که بخش خصوصی مهم بوده و می‌تواند موجب رفاه و بسط عدالت شود، می‌باشد. فضای نهادی مناسب برای فعالیت بخش...

  خرداد 16, 1390

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  15

 • تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه

  تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه :زندگی انسان‌ها و مسائل آن تنوع و پیچیدگی بسیار دارد و علوم انسانی به تحلیل و بررسی آن می‌پردازد؛ هر کدام از این علوم از دیدگاه خود انسان و رابطه او...

  اردیبهشت 30, 1390

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال

  15

 • حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

  حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ را ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ. وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻳﻦ ﻧـﺎم ﮔـﺬاريِﭘـﺮ ﻣﻌﻨﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻰ اﺳـﺖ و ﻫﻴﭻ...

  مهر 8, 1397

  ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  14

 • تاريخ حقوق (جلد اول)

  تاريخ حقوق (جلد اول)؛ «ايران قبل از اسلام» «كشورهاي همجوار و تأثيرگذار» تاريخ حقوق (جلد اول) ؛ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي دﻫﻪ ﭼﻬﻞ (١٣٤٢ش ) ﻛﻪ در داﻧﺸـﻜﺪه ﺣﻘـﻮق داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدم درﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻘﻮق اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﺪ....

  مرداد 31, 1397

  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  13

 • تکافل کاربردی و بیمه مدرن؛ قوانین و اصول کاربردی

  کتاب حاضر بر سه فرضیه زیر استوار است: الف) تلاش برای مشخص ساختن اصول بیمه‌ای قانون غیرمدون، با هدف یافتن اصولی قابل جایگزینی و برگرفته از قواعد شریعت؛ ب) بررسی اختلاف اصلی موجود میان اصول و شیوه‌های کاربردی دو سیستم...

  مرداد 23, 1389

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  10

 • مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران

  مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران:معاملات دولتی معاملاتی هستند که در راستای اعمال تصدی‌گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارک، وسایل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره... به‌موجب...

  خرداد 14, 1390

  ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  10

 • قانون و جامعه

  قانون و جامعه قانون و جامعه: قانون معرب کلمه­ یونانی «canon» است که به فرانسه «loi» و به انگلیسی «law» ترجمه می‌شود و مسیری است که برای رشد انسان و جامعه تعیین می­شود. قانون در ابتدا برای ابزار و وسایلی...

  اسفند 10, 1397

  ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

  10

 • نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد

  نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد پس از توافق طرفین و انعقاد قرارداد، مهم‌ترین دغدغه طرفین قرارداد، انجام به‌موقع تعهدات قراردادی است. زیرا نقض قرارداد، هرگز مطلوب طرفین نیست. در قراردادهای بلندمدت، بعد از...

  مهر 21, 1397

  ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  10

 • تضامن در اسناد تجاري

  تضامن در اسناد تجاري تضامن در اسناد تجاري: ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮى ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎى ارزﻧـﺪهاى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑـﻪ ﻛﻨﻜـﺎش و واﻛـﺎوى ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮى ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ، درﻫـﻢ...

  شهریور 31, 1397

  ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  10

 • حقوق مالی و اقتصادی خانواده

  حقوق مالی و اقتصادی خانواده :در جوامعی که نظام خانواده از استحکام برخوردار است و تقسیم وظایف به گونه‌ای طبیعی و سنتی وجود دارد؛ اهمیت کارکردهای اقتصادی زنان تا جایی که استحکام خانواده را مخدوش ننماید، به رسمیت شناخته می‌شود....

  مرداد 12, 1391

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  9

 • قابلیت استناد قرارداد

  قابلیت استناد قرارداد  (در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر) قرارداد به عنوان مهم‌ترین پدیده حقوقی، با توافق اراده‌ها و تراضی طرفین به وجود می‌آید. همین موجود حقوقی ایجاد شده،‌ خود حاکم بر روابط بین طرفین بوده‌ و...

  اردیبهشت 19, 1389

  اين اثر بزودي منتشر خواهد شد. اطلاع بيشتر: 09106067411

  9

 • ارزش هاي فرهنگي و حقوق عمومي

  ارزش هاي فرهنگي و حقوق عمومي (با تأكيد بر نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران) ارزش هاي فرهنگي و حقوق عمومي ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اﺣﺴـﺎس ﺿـﺮورت ﺷـﻮد: اول ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازىﻫﺎى ﻣﻜﺮر اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاى...

  مرداد 25, 1397

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  9

 • وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه

  وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه ؛ وﻗﻒ ﻳﻜﻰ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده...

  مرداد 27, 1397

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  9

 • مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي

  مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي مفهوم قانون از منظر فقه اماميه و مكتب اثبات گرايي حقوقي هر دانش متکی و مبتنی بر گزاره‌ها و مؤلفه‌هایی است که در حکم بنیان و بنیاد آن دانش‌اند....

  مهر 24, 1397

  ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  9