0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

حقوق

نمایش 1–16 از 37 نتیجه

 • درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ

  درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ : ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﻣـﺎﻫﻴﺘﻰ ﭘﻮﻳـﺎ و ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮد در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره داراي ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ...

  مهر 2, 1397

  ۱۰۵,۰۰۰ ریال

  11

 • قابلیت استناد قرارداد

  قابلیت استناد قرارداد  (در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر) قرارداد به عنوان مهم‌ترین پدیده حقوقی، با توافق اراده‌ها و تراضی طرفین به وجود می‌آید. همین موجود حقوقی ایجاد شده،‌ خود حاکم بر روابط بین طرفین بوده‌ و...

  اردیبهشت 19, 1389

  ۸۵,۰۰۰ ریال

  9

 • تضامن در اسناد تجاري

  تضامن در اسناد تجاري تضامن در اسناد تجاري: ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮى ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎى ارزﻧـﺪهاى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑـﻪ ﻛﻨﻜـﺎش و واﻛـﺎوى ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮى ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ، درﻫـﻢ...

  شهریور 31, 1397

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال

  8

 • دايرة المعارف حقوقي عمومي

  دايرة المعارف حقوقي عمومي دايرة المعارف حقوقي عمومي: ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ دوﻟـﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى اﻗﺘﺪارات ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺮﻗﺮارى ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ...

  شهریور 27, 1397

  ۷۵۰,۰۰۰ ریال

  8

 • وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه

  وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه ؛ وﻗﻒ ﻳﻜﻰ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده...

  مرداد 27, 1397

  ۱۰۰,۰۰۰ ریال

  7

 • صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران

  صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران: ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻔﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاتﻋﻤـﺪﺗﺎً، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﻄـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﻴﻦ...

  شهریور 31, 1397

  ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  7

 • حقوق رقابت نامشروع

  شناسنامه تأليف: رشوند بوکاني، مهدي Rashvand Boukani, Mehdi مقدمه‌نويس: باقري، محمود Bagheri, Mahmoud عنوان: حقوق رقابت در فقه اماميه، حقوق ايران و اتحاديه اروپا محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390 مشخصات ظاهري: 416 ص فروست: دانشگاه...

  شهریور 1, 1397

  ۱۶۰,۰۰۰ ریال

  7

 • مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران

  مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران:معاملات دولتی معاملاتی هستند که در راستای اعمال تصدی‌گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارک، وسایل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره... به‌موجب...

  خرداد 14, 1390

  ۶۶,۰۰۰ ریال

  6

 • تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه

  تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه :زندگی انسان‌ها و مسائل آن تنوع و پیچیدگی بسیار دارد و علوم انسانی به تحلیل و بررسی آن می‌پردازد؛ هر کدام از این علوم از دیدگاه خود انسان و رابطه او...

  اردیبهشت 30, 1390

  ۵۰,۰۰۰ ریال

  6

 • قانون و جامعه

  قانون و جامعه قانون و جامعه: قانون معرب کلمه­ یونانی «canon» است که به فرانسه «loi» و به انگلیسی «law» ترجمه می‌شود و مسیری است که برای رشد انسان و جامعه تعیین می­شود. قانون در ابتدا برای ابزار و وسایلی...

  اسفند 10, 1397

  ۳۸۰,۰۰۰ ریال

  6

 • كتاب اوصاف وصي
  33%
  تخفیف

  اوصاف وصي

  اوصاف وصي (از منظر حقوق ايران و فقه مذاهب اسلامي) اوصاف وصي ؛ وصایت یک نهاد حقوقی-اجتماعی و یکی از ابواب پرکاربرد و مهم فقهی است که در آیین اسلامی مورد توصیه و تأکید و بارها توسط فقها و حقوق‌دانان...


  ۱۶۵,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال

  6

 • حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

  حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ را ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ. وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻳﻦ ﻧـﺎم ﮔـﺬاريِﭘـﺮ ﻣﻌﻨﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻰ اﺳـﺖ و ﻫﻴﭻ...

  مهر 8, 1397

  ۶۰۰,۰۰۰ ریال

  6

 • حقوق مالی و اقتصادی خانواده

  حقوق مالی و اقتصادی خانواده :در جوامعی که نظام خانواده از استحکام برخوردار است و تقسیم وظایف به گونه‌ای طبیعی و سنتی وجود دارد؛ اهمیت کارکردهای اقتصادی زنان تا جایی که استحکام خانواده را مخدوش ننماید، به رسمیت شناخته می‌شود....

  مرداد 12, 1391

  ۱۲۱,۰۰۰ ریال

  5

 • حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری ها

  حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری ها:«شهر باید حافظ و ضامن خوشبختی ساکنان خود باشد.» بیش از ۲۰۰۰ سال از این گفته ارسطو گذشته است؛ اما می‌توان گفت این جمله آرمانی به‌خوبی حیطه جامع و گسترده وظایف و مدیریت شهری...

  خرداد 16, 1390

  ۱۰۸,۰۰۰ ریال

  5

 • حقوق تعهدات و قراردادها

  حقوق تعهدات و قراردادها بامطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی: قانون‌مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد و احوال شخصیه آن جامعه بر...

  اردیبهشت 23, 1390

  ۲۴۷,۰۰۰ ریال

  5

 • عدالت استخدامي

  عدالت استخدامي عدالت استخدامي ‌؛ ﻋﺪاﻟﺖ و اﺟﺮاى آن، ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎى اﺳﺎﺳﻲ و ﻓﻄﺮى اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، وﺟﻮد آن ﺑﺴﺘﺮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻨﺎى اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ...

  مرداد 24, 1397

  ۱۲۵,۰۰۰ ریال

  5

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.