هندسه

نمایش یک نتیجه

  • هندسه منابع و مصارف مالي اسلامي

    هندسه منابع و مصارف مالي اسلامي هندسه منابع و مصارف مالي اسلامي ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻰ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﻮر ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ، اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪﺣﻖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف و...

    مهر 8, 1397

    ۱۸۵,۰۰۰ ریال

    2

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.