اقتصاد خانوار در اسلام (جلد اول)

ویژگی های این محصول

آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻗﺘﺼﺎد« آﻣﻮزش داده ﻣﻰﺷـﻮد ﻫﻤـﺎن ﭘﻠﻴﺘﻴﻜﺎل اﻛﻮﻧﻮﻣﻰ ﻗﺮن ﻫﺠﺪه ـ ﻧﻮزده ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻰ و ﻋﺮﺑـﻰ ﺑﺮﮔﺮدانﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﻦ داﻧﺶ ﺣﺎﻛﻤـﺎن و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻳـﻦ ﺗـﺪﺑﻴﺮ و ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻮاﻫﺐ ﺑﻴﻦ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻫﺒﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در اﻳﻦ داﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﺣﺼـﺮي در اﻳـﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ:

ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻰ

ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﭘﻮل

ﺛﺮوتﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻳﺎ اﻧﻔﺎل.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۱۹۵,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید