الزامات و مباني اقتصاد اسلامي در قرآن كريم

ویژگی های این محصول

ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدي، ﺛﺒـﺎت ﻧﺴـﺒﻰ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ، رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻛﺮدن ﻓﻘـﺮ و ﺗﻮزﻳـﻊ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ درآﻣـﺪ و ﺛـﺮوت، از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪاﻧـﺪ. ﻧﻈـﺎم اﻗﺘﺼـﺎد اﺳﻼﻣﻰ، ﻧﺸﺌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن و ﺳـﻨﺖ اﺳـﺖ و ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن و ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﺟﺮﻳـﺎﻧﻰ ﻓﻌـﺎل و ﭘﻮﻳﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ. اﺧﻼﻗﻴﺎت اﺳـﻼﻣﻰ، ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻌﻨﻮي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﺗﻌﻴﻴﻦ و دﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻰ دارد.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۱۰۰,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید