تاريخ حقوق (جلد اول)

ویژگی های این محصول

در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي دﻫﻪ ﭼﻬﻞ (١٣٤٢ش ) ﻛﻪ در داﻧﺸـﻜﺪه ﺣﻘـﻮق داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدم درﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻘﻮق اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﺪ. در آن زﻣﺎن در داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق، ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﺣﻘﻮق، ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎم داﻧﺸﻜﺪه، »داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘـﻮق و ﻋﻠـﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي« ﺑﻮدﺑﻌﺪاً. داﻧﺸﻜﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻧﺎم آن ﻧﻴﺰ از ﻋﻨـﻮان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺬف و از آن وﻗﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎم آن داﻧﺸﻜﺪه »داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ« اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﻓﻌﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن زﻣﺎن، دروس ﻫﺮ ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ در دو ﺳﺎل اول ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻳﻦ دو ﺳﺎل داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫـﺮ ﺳـﻪ رﺷـﺘﻪ، ﺑﻌﻀـﻲ دروس اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻲﺳﻴﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﻘﻮق را ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و از ﺳـﺎل ﺳـﻮم، دروس ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان روش ﺑـﺪي ﻫﻢ ﻧﺒﻮد، زﻳﺮا داﺷﺘﻦ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﺳﻴﺎﺳـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻦ دو رﺷـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ وارد ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖﻫـﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ و اداري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و داﺷـﺘﻦ اﻧﺪﻳﺸـﻪ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺑـﺮاي اﻳﺸﺎن ﻻزم اﺳﺖ و ﺿﺮورت آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ.

10 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۵۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید