تفسير موضوعي قرآن كريم

ویژگی های این محصول

تفسير موضوعي قرآن كريم ؛ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدة ﺻـﺤﻴﺢ از آن، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ در ﺣﺪ ﺗـﻼوت و ﻗﺮاﺋـﺖ ﺻـﺮف، و ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﺻﻮت و ﻟﺤﻦ، اﻣﺮى ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﻲ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺪاول در ﺣﻖ اﻳﻦ ودﻳﻌﺔ اﻟﻬـﻲ اﺳـﺖ. اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪﻳﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ، آن اﺛﺮ ﻣﺘﻮﻗّـﻊ اﺳـﺘﻴﻔﺎء ﻧﻤـﻲﺷـﻮد، ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺠﻮر ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻨﺞ ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
1
افزودن به سبد خرید