حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

ویژگی های این محصول

ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ را ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ. وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﻳﻦ ﻧـﺎم ﮔـﺬاريِﭘـﺮ ﻣﻌﻨﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻰ اﺳـﺖ و ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﻜـﻪ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮآن ﺑـﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ و ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ. ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻜﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ(ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت) در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد: اول، ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻧﻈـﺮي ﻛـﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و دوم، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﻈـﺎم ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮي ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰﮔﺮدد. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺨﺴﺖ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘـﻮق ﻓـﺎرغ از ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧـﺎص ﻣـﻰﭘﺮدازﻧـﺪ زﻳﺮا ﻋﻤﻮم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ اﺧﺬ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬـﻢ و ﺣﺴﺎس ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن را ﺗﺤـﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﻮع ﻧﮕﺮش و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻬـﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ.

10 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۸۵۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید