0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران

ویژگی های این محصول

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻋﻢ و ﺣﻘﻮق ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺺ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد، اوﻟﻴﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺒﺎل ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻔﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ازاء آن وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛـﻪ در ﻛـﻼم اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠـﻲ (ع) آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ «ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻫﻢ ﺣﻘﻲ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻛﺴﻲ ﺣﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮاي او و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﻫﻢ ﺣﻘﻲ ﻫﺴﺖ» (ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ، ﺧﻄﺒـﻪ ٢٠٧).

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۲۰۵,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

توضیحات

حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران

حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻋﻢ و ﺣﻘﻮق ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺺ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد، اوﻟﻴﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺒﺎل ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻔﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ازاء آن وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛـﻪ در ﻛـﻼم اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠـﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ «ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻫﻢ ﺣﻘﻲ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻛﺴﻲ ﺣﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮاي او و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﻫﻢ ﺣﻘﻲ ﻫﺴﺖ» (ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ، ﺧﻄﺒـﻪ ٢٠٧).

ﺣﻖ در ﻗﺒﺎل

ﻗﻄﻌﺎً ﺣﻖ در ﻗﺒﺎل ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص در ازاء ﻫﺮ ﺣﻘﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻛﺘـﺎب ﻧﻴـﺰ اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﺣﻘﻮق ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان« ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪه و ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫـﺎ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺷﺎره ﺷﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔـﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ و ﻧﻮﺷـﺘﺎري ﻣﻨﺤﺼـﺮاًدر ﺑـﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺟﻮاﻧﺎن ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎرن ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻳﺪ، وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮي را در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از وﻇﻴﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﺎرج اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠـﺐ و ﻏﻔﻠﺖ

دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﺆال و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ از دو ﺑﻌـﺪ ﻣﻄﻠـﺐ و ﻏﻔﻠﺖ از دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺻﺮار ﺻﺮف ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮدﮔﻲ دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و داﺋﻤﺎًﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل آن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن، ﺻـﺎﺣﺐ ﺣﻖ و اﻣﺘﻴﺎزي ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ و اﻧﮕﻴﺰه ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ و اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ از دﺳـﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد

از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﻮد و از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آنﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﻮد، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اﻳﺠـﺎد روﺣﻴـﻪ ﻃﻠﺒﻜـﺎري و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا اﮔﺮ ﻓﺮدي داﺋﻤﺎًﺧﻮد را ﻣﺤﻖ ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻤﺮاًاز ﻫﻤﮕـﺎن ﺗﻮﻗﻌـﺎﺗﻲ دارد ﻛﻪ او را در ﻣﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﻜﺎري ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﺘﺎًدر ﻫﺮ زﻣـﺎن و ﻫـﺮ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش دﺳﺖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻟﺬا اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ او ﻇﻠﻢ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﺎراﺿﻲ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ در ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶﻫﺎي او در ﻗﺒﺎل دﻳﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

PDF  حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران

دانلود PDF كتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده

اميرحسين اصل زعيم, دكتر علي غلامي

سال نشر

1395

چاپ

چاپ اول

شابك

978-600-214-559-8

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید