حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران

ویژگی های این محصول

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻋﻢ و ﺣﻘﻮق ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺺ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد، اوﻟﻴﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺒﺎل ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻔﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ازاء آن وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛـﻪ در ﻛـﻼم اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠـﻲ (ع) آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ «ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻫﻢ ﺣﻘﻲ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻛﺴﻲ ﺣﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮاي او و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﻫﻢ ﺣﻘﻲ ﻫﺴﺖ» (ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ، ﺧﻄﺒـﻪ ٢٠٧).

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۲۰۵,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
1
افزودن به سبد خرید