حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران

ویژگی های این محصول

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻋﻢ و ﺣﻘﻮق ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺺ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد، اوﻟﻴﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺒﺎل ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻔﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ازاء آن وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛـﻪ در ﻛـﻼم اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠـﻲ (ع) آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ «ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻫﻢ ﺣﻘﻲ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻛﺴﻲ ﺣﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺮاي او و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﻫﻢ ﺣﻘﻲ ﻫﺴﺖ» (ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ، ﺧﻄﺒـﻪ ٢٠٧).

0 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۲۰۵,۰۰۰ ریال

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
1
افزودن به سبد خرید