حکمرانی و مالیه شرکت های تعاونی

ویژگی های این محصول

ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدی رﻗﺎﺑﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزار ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺴـﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻰ و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻬـﺎدی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻘـﺶ اﺻـﻠﻰ را در اراﻳـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻪﻫـﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣـﺎ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨـﺎﻧﻰ در ﻓﻀـﺎی ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺠﺎی راﺑﻄﻪ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻰ و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻬـﺎدی دﻳﮕﺮی در ﻛﻨﺎر رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺎزار ﺿﺮوری ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎری از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

مطالعه صفحات آغازین کتاب

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۷۵,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید