35%
تخفیف

سواد مالي

ویژگی های این محصول

در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ، ﺑﺴﻴﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎى ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺸـﺪهاى ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺳﺮﺳﺎم آور ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎى ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺪﻳﻪ ازدواج. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت درآﻣﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﻔﺎف ﻣﺨﺎرجﻴﺶﭘﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣـﺎ را ﻧﻴـﺰ ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﺷﺎهﺑﻴﺖ ﻣﻌﺮوف ﺳﻌﺪى ﻣﻲﮔﺮدﻳﻢ ﻛﻪ:

«ﺑﺮ اﺣﻮال آن ﻣﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻳﺴﺖ                  ﻛﻪ دﺧﻠﺶ ﺑﻮد ﻧﻮزده، ﺧﺮج ﺑﻴﺴﺖ»

اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﺟﻨﺎب ﺳﻌﺪى، ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ داﻧﺴﺘﻦ درﺑﺎره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲﺷﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ از ﻣﺤـﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺧـﻮد ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮان ﻓﺮاﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؛ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮى ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۲۵۵,۰۰۰ ریال ۱۶۵,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
1
افزودن به سبد خرید