43%
تخفیف

قدرت نوآوري اجتماعي

ویژگی های این محصول

ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﺪهﻫﺎى ﺧﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﻮآوران اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎى ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺑـﺮاى ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش و اﻗﺘﺼـﺎد، ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎى ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪﻳﺪى ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى واﻗﻌﻲ ﻣﺴـﺘﻠﺰم آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺴﻮراﻧﻪاى در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۳۰۵,۰۰۰ ریال ۱۷۵,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
1
افزودن به سبد خرید