كاوش در منابع اقتصادي اينترنت

ویژگی های این محصول

ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻜﺮ، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﻰ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻳﮋﮔﻰﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮدن آن، ﻛﻢﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﺮﺳﻰ آﺳﺎن و ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﺷﺨﺎص، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۱۵۰,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید