نیکوکاران بدطینت

ویژگی های این محصول

ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﻧﻮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻫﺎ ـ ﺟﻮن ﭼﺎﻧﮓ١ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ اﺻﻴﻠﻰ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎﻧﻰﺳﺎزی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و در ﻇﺎﻫﺮ، ﮔﻮﻳﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﺪه، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﻮل٢ و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ٣، ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ، ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻋﻤﻞ، ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ردهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺮدﺑﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت از آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪاﻧﺪ را از ﺟﻠﻮی ﭘﺎی دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ!

7 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) ساخته نمی شود.

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۵۴۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید