آنچه اقتصاد از بحران آموخت

ویژگی های این محصول

اﺳﺎﺳﺎًﮔﺰارهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻨﻮط و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺮوض ﺧﺎﺻﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ و ﺻﺤﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم دﻗﻴﻘﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺮوض ﻣﺤﻴﻄﻰ، ﺗﺎرﻳﺨﻰ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻄﻮر و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞﺗﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.

6 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) ساخته نمی شود.

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۵۳۵,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید