0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

اخلاق در نهج البلاغه

ویژگی های این محصول

اخلاق در نهج البلاغه اﺧﻼق از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﻨﺎر اﻋﺘﻘﺎدات و اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راه زﻧﺪﮔﻰ درﺳـﺖ و ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و روش ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻰ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮي اﺧﻼﻗﻰ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮده و ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻰ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻘـﻞ، ﺑـﺪون ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮان آﺳﻤﺎﻧﻰ، ﺑﺮاي ﺳﻌﺎدت در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴـﺎن ﻛـﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴـﺖ. ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، ﭼﻮن ﻣﺸﺎوري دﻟﺴﻮز و آﮔﺎه، اﻟﮕﻮي ﻛﺎﻣﻞ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و اﻣـﺎم ﻋﻠﻰ(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻳﻜﻰ از اﻫﺪاف ﺑﻨﻴﺎدي دﻳـﻦ را روﻳﻜـﺮد اﺧﻼﻗـﻰ و ﻓﻀـﻴﻠﺖ ﻣﺤﻮر در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر و ادارهي ارﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ ﻣـﻰداﻧـﺪ. از اﻳـﻦ رو در ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻣﺎم(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﭘﺎي ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﻰ و دﻳﻨﻰ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻰ، ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻴﻘﻰ آن، ﺟﻠﻮه اي ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ دارد.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۱۲۰,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

توضیحات

اخلاق در نهج البلاغه (كبر، تكبر، استكبار)

اخلاق در نهج البلاغه اﺧﻼق از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﻨﺎر اﻋﺘﻘﺎدات و اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راه زﻧﺪﮔﻰ درﺳـﺖ و ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و روش ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻰ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮي اﺧﻼﻗﻰ

ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮي اﺧﻼﻗﻰ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮده و ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻰ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻘـﻞ، ﺑـﺪون ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮان آﺳﻤﺎﻧﻰ، ﺑﺮاي ﺳﻌﺎدت در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴـﺎن ﻛـﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴـﺖ.

ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، ﭼﻮن ﻣﺸﺎوري دﻟﺴﻮز و آﮔﺎه

ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، ﭼﻮن ﻣﺸﺎوري دﻟﺴﻮز و آﮔﺎه، اﻟﮕﻮي ﻛﺎﻣﻞ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و اﻣـﺎم ﻋﻠﻰ(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻳﻜﻰ از اﻫﺪاف ﺑﻨﻴﺎدي دﻳـﻦ را روﻳﻜـﺮد اﺧﻼﻗـﻰ و ﻓﻀـﻴﻠﺖ ﻣﺤﻮر در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر و ادارهي ارﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ ﻣـﻰداﻧـﺪ. از اﻳـﻦ رو در ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻣﺎم(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﭘﺎي ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﻰ و دﻳﻨﻰ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻰ، ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻴﻘﻰ آن، ﺟﻠﻮه اي ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ دارد.

از آﻧﺠـﺎ ﻛﻪ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﺤﺼﻮل

از آﻧﺠـﺎ ﻛﻪ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي- ﻋﻤﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ(ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴﻼم) ﺑﻮده و ﺳﻴﻤﺎي اﺧﻼق راﺳﺘﻴﻦ دﻳﻨﻰ و ارزﺷﻬﺎي ﻣﻌﻨﻮي و اﻧﺴـﺎﻧﻰ در آن، ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ اﻧﻌﻜﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻰ آن از ﻣﻨﻈﺮ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻰ اﺧﻼﻗـﻰ، ﺿﺮورﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ آن، دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﻧﺪه اي در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺪاري از ارزشهاي ديني- اخلاقي دارند.

PDF اخلاق در نهج البلاغه

دانلود PDF كتاب

 

اطلاعات بیشتر

نویسنده

اسماعيل محمدزاده مزينان, مهدي گل بخش منشادي

سال نشر

1395

چاپ

چاپ اول

شابك

978-600-214-560-4

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اخلاق در نهج البلاغه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید