اصل عدم مشروعيت قراردادهاي ربوي در نظام حقوقي اسلام

ویژگی های این محصول

ﻳﻜﻰ از ﺑﺤﺚاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣـﻮرد اﺑـﺘﻼﺗـﺮﻳﻦ ﺣﻜـﻢ اﻟﻬـﻰ در ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮق اﻗﺘﺼﺎدى اﺳـﻼم، ﺣﻜـﻢ ﺣﺮﻣـﺖ رﺑـﺎ و ﻋـﺪم ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼت رﺑـﻮى اﺳـﺖ. اﻣـﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدى در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى آﻳـﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﻰ و اﺟﺘﻬـﺎدى ﻓﻘﻬـﺎى ﻣﻌﻈـﻢ اﻣﺎﻣﻴـﻪ ﻗـﺪس اﷲ اﻧﻔﺎﺳـﻬﻢ اﻟﺰﻛﻴـﻪ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﮔﺴﺘﺮدهاى ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۸۰,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید