تضامن در اسناد تجاري

ویژگی های این محصول

تضامن در اسناد تجاري: ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮى ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎى ارزﻧـﺪهاى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑـﻪ ﻛﻨﻜـﺎش و واﻛـﺎوى ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮى ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ، درﻫـﻢ ﺗﻨﻴـﺪن و ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻰ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣـﺮى ﻛـﻪ ﺑـﻪﻧﻮﺑـﺔ ﺧـﻮد زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻘﺮّرات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاى ﺗﻨﻈـﻴﻢ رواﺑـﻂ ﻣﻮﺻـﻮف ﻣﻰﮔﺮدد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺿﺮورت ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨـﺪ ﻧﻤـﻮدن رواﺑـﻂ اﻧﺴـﺎﻧﻰ ﻳﻜـﻰ از ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺑﺸﺮ از ﻳـﻚ ﺳـﻮ و درك و ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ، اﻧﺴﺎن را ﺑـﻪﺳـﻤﺖ درك ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﻤﻮد؛ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴـﺖ در ازاى ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.

8 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۲۱۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید