تفسير سوره مباركه حمد

ویژگی های این محصول

اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از دروس ﺗﻔﺴﻴﺮي آﻳﺖ اﷲ ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻰ (ره) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ؛ ﭼﻴﺴﺘﻰ و اﻟﺰاﻣﺎت« در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٥ ﺑـﻪ زﻳﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ و از ﻣﻬﺠﻮري و ﻣﺴﺘﻮري درآﻣﺪ،ﺑﻪ ﺑـﻪ ﺣـﻮل و ﻗـﻮهي اﻟﻬﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻨـﻚ ﺑـﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺟﻠﺪ دوم اﻳﻦ ﻛﺘـﺎب ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﻮرهي ﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎدان، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻗﺮآﻧـﻰ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و انﺷﺎءاﷲ در آﻳﻨﺪهي ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﻮره ي ﻣﺒﺎرﻛﻪ ي ﻗﺪر اﺧﺘﺼﺎص دارد آﻣﺎده ي روﻧﻤﺎﻳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﭘـﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ از ﻣﺘﻦ دروس ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد و در ﻣﺮاﺣـﻞ و ﭼﺎپ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺘﻮان ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و ﺑﻄﻮن ﻋﻤﻴﻖﺗﺮي از اﻳﻦ ﻣﺘـﻮن را ﺗﺤﻘﻴـﻖ و اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻳﻢ ﻫﻨﻮز ﻣـﻮارد و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻰ در ﻣـﺘﻦ اﻳـﻦ درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻂ، ﺗﺤﺸﻴﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارﻧﺪ.

0 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) ساخته نمی شود.

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۸۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید