0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

تفسير سوره مباركه حمد

ویژگی های این محصول

اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از دروس ﺗﻔﺴﻴﺮي آﻳﺖ اﷲ ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻰ (ره) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ؛ ﭼﻴﺴﺘﻰ و اﻟﺰاﻣﺎت« در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٥ ﺑـﻪ زﻳﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ و از ﻣﻬﺠﻮري و ﻣﺴﺘﻮري درآﻣﺪ،ﺑﻪ ﺑـﻪ ﺣـﻮل و ﻗـﻮهي اﻟﻬﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻨـﻚ ﺑـﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺟﻠﺪ دوم اﻳﻦ ﻛﺘـﺎب ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﻮرهي ﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎدان، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻗﺮآﻧـﻰ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و انﺷﺎءاﷲ در آﻳﻨﺪهي ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﻮره ي ﻣﺒﺎرﻛﻪ ي ﻗﺪر اﺧﺘﺼﺎص دارد آﻣﺎده ي روﻧﻤﺎﻳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﭘـﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ از ﻣﺘﻦ دروس ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد و در ﻣﺮاﺣـﻞ و ﭼﺎپ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺘﻮان ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و ﺑﻄﻮن ﻋﻤﻴﻖﺗﺮي از اﻳﻦ ﻣﺘـﻮن را ﺗﺤﻘﻴـﻖ و اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻳﻢ ﻫﻨﻮز ﻣـﻮارد و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻰ در ﻣـﺘﻦ اﻳـﻦ درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻂ، ﺗﺤﺸﻴﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارﻧﺪ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۱۸۰,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

توضیحات

تفسير سوره مباركه حمد

تفسير سوره مباركه حمد از دروس ﺗﻔﺴﻴﺮي آﻳﺖ اﷲ ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻰ (ره) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ؛ ﭼﻴﺴﺘﻰ و اﻟﺰاﻣﺎت« در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٥ ﺑـﻪ زﻳﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ و از ﻣﻬﺠﻮري و ﻣﺴﺘﻮري درآﻣﺪ،ﺑﻪ ﺑـﻪ ﺣـﻮل و ﻗـﻮهي اﻟﻬﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل

اﻳﻨـﻚ ﺑـﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺟﻠﺪ دوم اﻳﻦ ﻛﺘـﺎب ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﻮرهي ﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎدان، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻗﺮآﻧـﻰ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و انﺷﺎءاﷲ در آﻳﻨﺪهي ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﻮره ي ﻣﺒﺎرﻛﻪ ي ﻗﺪر اﺧﺘﺼﺎص دارد آﻣﺎده ي روﻧﻤﺎﻳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دروس ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد

اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﭘـﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ از ﻣﺘﻦ دروس ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد و در ﻣﺮاﺣـﻞ و ﭼﺎپ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺘﻮان ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و ﺑﻄﻮن ﻋﻤﻴﻖﺗﺮي از اﻳﻦ ﻣﺘـﻮن را ﺗﺤﻘﻴـﻖ و اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻳﻢ ﻫﻨﻮز ﻣـﻮارد و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻰ در ﻣـﺘﻦ اﻳـﻦ درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﻂ، ﺗﺤﺸﻴﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻰ

ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻰ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺠﺘﻬـﺪي ﺟـﺎﻣﻊاﻟﺸـﺮاﻳﻂ، ﻋــﺎﻟﻤﻰ زﻣـﺎنﺷــﻨﺎس، ﺳﻴﺎﺳـﺖﻣــﺪاري ﺻـﺎدق، و ﻣﺘﻔﻜّــﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺣﻮزه ي ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادي ﺳـﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﺪاي دل ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﺗﻌمﻖ در آن اﻳﻤﺎن دارد؛ ﻣﻌﻈﻢ ﻟـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺗﺘﻠﻤﺬ در ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻰ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻰﺷـﻮد.

اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان

از اﻳـﻦ رو اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻋﺮﺿﻪ ي ﺟﻠﺪ دوم از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻔﺴـﻴﺮي اﻳﺸـﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎره راه ﮔﺸﺎ ﺑﻮده و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺎ ﻋﻤﻖ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻰ اﻳﺸـﺎن آﺷـﻨﺎ نمايد؛ هر چند كه اين منشورات حسرت بر ما و ديگر علاقمندان مي افزايد كه چرا در اوقات حيات ايشان، توفيق مبادرت به اين كار فراهم نيامد تا دست كم فرصت بهره مندي بيشتر از ديدگاه هاي تفسيري ايشان حاصل آيد.

PDF

PDF تفسير سوره مباركه حمد

اطلاعات بیشتر

نویسنده

دكتر نادر جعفري هفتخواني

سال نشر

1396

چاپ

چاپ اول

شابك

978-600-214-571-0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تفسير سوره مباركه حمد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: kavian
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید