0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

تفسير موضوعي قرآن كريم

ویژگی های این محصول

تفسير موضوعي قرآن كريم ؛ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدة ﺻـﺤﻴﺢ از آن، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ در ﺣﺪ ﺗـﻼوت و ﻗﺮاﺋـﺖ ﺻـﺮف، و ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﺻﻮت و ﻟﺤﻦ، اﻣﺮى ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﻲ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺪاول در ﺣﻖ اﻳﻦ ودﻳﻌﺔ اﻟﻬـﻲ اﺳـﺖ. اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪﻳﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ، آن اﺛﺮ ﻣﺘﻮﻗّـﻊ اﺳـﺘﻴﻔﺎء ﻧﻤـﻲﺷـﻮد، ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺠﻮر ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻨﺞ ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

توضیحات

تفسير موضوعي قرآن كريم؛ چيستي و الزامات

تفسير موضوعي قرآن كريم ؛ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدة ﺻـﺤﻴﺢ از آن، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ در ﺣﺪ ﺗـﻼوت و ﻗﺮاﺋـﺖ ﺻـﺮف، و ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﺻﻮت و ﻟﺤﻦ، اﻣﺮى ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﻲ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺪاول در ﺣﻖ اﻳﻦ ودﻳﻌﺔ اﻟﻬـﻲ اﺳـﺖ. اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪﻳﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ، آن اﺛﺮ ﻣﺘﻮﻗّـﻊ اﺳـﺘﻴﻔﺎء ﻧﻤـﻲﺷـﻮد، ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺠﻮر ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻨﺞ ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺳﺖ.

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺟﺰ اين ﻜﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﻮن ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺶ و ﻣﻌﺎرف آن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، راﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺴﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺣﻜﻴﻢ، ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ و در ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎزﻳﻢ ﻛـﻪ ﻗـﺮآن در رأس ﻫﻤـﺔ اﻣـﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎى زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، ﮔﺮﻳﺰى ﻧﻴﺴـﺖ ﺟـﺰ اﻳﻨﻜـﻪ ﻗـﺮآن را از ﻣﻬﺠﻮرﻳﺖ ﺑﻪ درآورﻳﻢ و آن را در ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، درﻳﺎى ﺑﻲﻛﺮان ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻲ

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، درﻳﺎى ﺑﻲﻛﺮان ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮى ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣـﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺳﻴﺮاب ﻛﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﻓﻬﻢ و درك ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻠﻨـﺪ ﻗﺮآﻧﻲ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺎم ﻫﺎى ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ، ﻛﺎر ﺳﺎدهاى ﻧﻴﺴﺖ؛ زيرا آيه آيه ي آن نياز به شرح و تفسير دارد.

افزون بر برخورداري از دانش‌هايي

بنابراين بر مفسّر لازم است كه افزون بر برخور داري از دانش‌ هايي براي آمادگي در جهت انجام اين كار بزرگ، به شرايط زمان خود نيز آشنا بوده و بيش از همه اين ها به قرآن و شفا بخشي آن ايمان داشته باشد، زيرا بزرگ‌ترين نشانه و كليد فهم قرآن ايمان به اين كتاب آسماني است.

PDF تفسير موضوعي قرآن كريم ؛ چيستي و الزامات

دانلود PDF كتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده

دكتر محمد جاني پور, دكتر نادر جعفري هفتخواني

سال نشر

1395

چاپ

چاپ اول

شابك

978-600-214-460-7

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تفسير موضوعي قرآن كريم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید