تفسير موضوعي قرآن كريم

ویژگی های این محصول

تفسير موضوعي قرآن كريم ؛ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدة ﺻـﺤﻴﺢ از آن، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ در ﺣﺪ ﺗـﻼوت و ﻗﺮاﺋـﺖ ﺻـﺮف، و ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﺻﻮت و ﻟﺤﻦ، اﻣﺮى ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﻲ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺪاول در ﺣﻖ اﻳﻦ ودﻳﻌﺔ اﻟﻬـﻲ اﺳـﺖ. اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪﻳﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ، آن اﺛﺮ ﻣﺘﻮﻗّـﻊ اﺳـﺘﻴﻔﺎء ﻧﻤـﻲﺷـﻮد، ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺠﻮر ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻨﺞ ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ.

0 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) ساخته نمی شود.

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۷۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید