خاستگاه ثروت

ویژگی های این محصول

خاستگاه ثروت در ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ، ﺑـﻪوﻳـﮋه دوره ﻣـﺪرن، ﻋﻠـﻮم ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺷـﺒﻴﻪﺳـﺎزي و ﮔﺮﺗـﻪﺑـﺮداري اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻴﻚ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺜﻼً ﻋﺪهاي از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻫـﺎروي را ﺑـﺮاي ﮔـﺮدش درآﻣـﺪي و ﻋـﺪهاي دﻳﮕـﺮ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ را ﻣﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻧﺴـﺎﻧﻰ ﻗـﺮار داده اﻧـﺪ.در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻰ ﺗﺪاوم دارد. ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻴﻚ ﺑﺸﺮ در ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ (ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮي ﭘـﺎرداﻳﻢﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻰ ﺑﺸﺮ)، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻌﺪود و ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻛﺸﻒﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ (از ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻰ و زﻳﺴﺘﻰ) دﺳﺖﻣﺎﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻌﻰ ﻛﻨﻨـﺪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ را ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

3 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۴۱۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید