درآمدي بر پيوستگي هاي شبكه اي سوره هاي قرآن كريم

ویژگی های این محصول

درآمدي بر پيوستگي هاي شبكه اي سوره هاي قرآن كريم ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﯾﮏ ﺳﻮ، و ﭼﯿﻨﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮرهﻫﺎ در ﻣﺼﺤﻒ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ و داﻧﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن »ﻧﻈﻢ آﯾﺎت« و »ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮر« آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ، دﻓﺎع از ﻧﻈﻢ درونﺳﻮرهای آﯾﺎت، و ﻧﯿﺰ ﭼﯿﻨﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻮرهﻫﺎ در ﻣﺼﺤﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎه ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﯿﺰ درﺑﺮداﺷﺘﻪ، و دﺳﺖﻣﺎﯾﻪ ﻣﻔﺴﺮان در ﺷﺮح و ﺗﺒﯿﯿﻦ آﯾﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻗﺮون ﻣﺘﺄﺧﺮ، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای آﯾﺎت و ﺳﻮر ﺿﺮورﺗﯽ دوﭼﻨﺪان ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻓﺮاﺗﺮ از دﻓﺎع از ﻧﻈﻢ ﻗﺮآن، ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻔﺴﯿﺮیاش ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

4 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۴۵,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید