درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ

ویژگی های این محصول

ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﻣـﺎﻫﻴﺘﻰ ﭘﻮﻳـﺎ و ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮد در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره داراي ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻏﻨـﺎي ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻰ اﻳـﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ اﺳﺖ زﺑﺎﻧﺰد ﻃﻴﻒ وﺳـﻴﻌﻰ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎن ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮل، ﻋﻠﻰ رﻏﻢ وﺟﻮد ﭘﺎرهاي از ﻣﺸـﻜﻼت ﻧﻈﺮي، ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﻛﺘﺎب دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴـﻴﻦ ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ. وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻰ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﺷـﻜﻞ داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻘـﻮﻻت ﻣـﺬﻛﻮر در ﺣﻮزهي ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻰ دارﻧﺪ.

11 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۰۵,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید