دستنامه بين المللي اقتصاد انرژي

ویژگی های این محصول

زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ، واﺑﺴﺘﮕﻰ زﻳﺎدى ﺑﻪ اﻧﺮژى دارد. وﻗﺘﻰ از اﻧﺮژى ﺳـﺨﻦ ﻣـﻰ ﮔـﻮﻳﻴﻢ، در واﻗﻊ از ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧـﺪه ﺑـﺎ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻏـﺬا ، اﻧﺮژى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. ﺗـﻼش آن ﻫـﺎ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ١٠ ﻫﺰار ﺳﺎل اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈـﺮهاى رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺮﺳﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﺮژى اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎى اوﻟﻴـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﺗﻮان آن را اﻧﺮژى ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻧﺎﻣﻴﺪ. دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژى (ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺮژىﻫﺎى ﻏﻴﺮ ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه) اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن را ﺑـﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺎﻫﺮاﻧـﻪ، ﺟـﻮاﻣﻌﻰ ﭘﻴﭽﻴـﺪه اﻳﺠـﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ.

0 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۲۲۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید