دولت اسلامي و نظام توزيع درآمد

ویژگی های این محصول

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدى را اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ. ﻋـﻮاﻣﻠﻰ ﭼﻮن ﻓﻘﺪان اﻧﮕﻴﺰه ﻛـﺎرى، ﺑﻮروﻛﺮاﺳـﻰ ﺷـﺪﻳﺪ و ﻣﺸـﻜﻞآﻓـﺮﻳﻦ، اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب از اﻧﺤﺼﺎرات، ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳـﺮﻳﻊ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻫـﺎ، ﻓﻘـﺪان ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم ﺻـﺤﻴﺢ ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﻴﺮﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎى ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدى از ﺻـﻨﺎﻳﻊ و … ﺑﺎﻋــﺚ ﺷﻜﺴــﺖ ﻧﻈﺮﻳــﻪ دﺧﺎﻟــﺖ دوﻟــﺖ در اﻗﺘﺼــﺎد و ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪن ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫــﺎى ﻛﻮﭼﻚﺳﺎزى دوﻟﺖ در ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮﭼﻪ در دوران ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ﻛﻴﻨﺰى ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن دوﻟﺖ در ادﺑﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺷﺎرات ﻓﺮاواﻧﻰ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚﺳﺎزى دوﻟﺖ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﺰواى دوﻟﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻨﮕﺎهدارى اﻗﺘﺼﺎدى، ﺗﻨﻬﺎ روﻳﺪادى ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻧﺎﻛـﺎﻣﻰﻫـﺎى اﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس در ﺟﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻰﺷﺪ و »ﻛﻮﭼﻚﺳﺎزى دوﻟﺖ« ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻄﻼﺣﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در رﺑﻊ اﻧﺘﻬﺎﻳﻰ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪهاى در ﺑﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

1 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) ساخته نمی شود.

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۸۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید