0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه
35%
تخفیف

سواد مالي

ویژگی های این محصول

در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ، ﺑﺴﻴﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎى ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺸـﺪهاى ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺳﺮﺳﺎم آور ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎى ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺪﻳﻪ ازدواج. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت درآﻣﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﻔﺎف ﻣﺨﺎرجﻴﺶﭘﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣـﺎ را ﻧﻴـﺰ ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﺷﺎهﺑﻴﺖ ﻣﻌﺮوف ﺳﻌﺪى ﻣﻲﮔﺮدﻳﻢ ﻛﻪ:

«ﺑﺮ اﺣﻮال آن ﻣﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻳﺴﺖ                  ﻛﻪ دﺧﻠﺶ ﺑﻮد ﻧﻮزده، ﺧﺮج ﺑﻴﺴﺖ»

اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﺟﻨﺎب ﺳﻌﺪى، ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ داﻧﺴﺘﻦ درﺑﺎره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲﺷﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ از ﻣﺤـﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺧـﻮد ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮان ﻓﺮاﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؛ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮى ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۲۵۵,۰۰۰ ریال ۱۶۵,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

توضیحات

مقدمه اي بر سواد مالي (مالي شخصي و خانوادگي)

سواد مالي ؛ در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ، ﺑﺴﻴﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎى ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺸـﺪهاى ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺳﺮﺳﺎم آور ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎى ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺪﻳﻪ ازدواج. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت درآﻣﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﻔﺎف ﻣﺨﺎرجﻴﺶﭘﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣـﺎ را ﻧﻴـﺰ ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﺷﺎهﺑﻴﺖ ﻣﻌﺮوف ﺳﻌﺪى ﻣﻲﮔﺮدﻳﻢ ﻛﻪ:

«ﺑﺮ اﺣﻮال آن ﻣﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻳﺴﺖ                  ﻛﻪ دﺧﻠﺶ ﺑﻮد ﻧﻮزده، ﺧﺮج ﺑﻴﺴﺖ»

اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﺟﻨﺎب ﺳﻌﺪى

اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﺟﻨﺎب ﺳﻌﺪى، ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ داﻧﺴﺘﻦ درﺑﺎره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲﺷﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ از ﻣﺤـﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺧـﻮد ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮان ﻓﺮاﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؛ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮى ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭘـﺲ از ﺗﻮﺳـﻌﻪارﺗﺒﺎﻃـﺎت در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ

ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﭘـﺲ از ﺗﻮﺳـﻌﻪارﺗﺒﺎﻃـﺎت در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، اﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ روزاﻓـﺰون ﻳﺎﻓﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺘﻲ در ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘـﺎده روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ، اﻣﻜـﺎن اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ، ﺑﻮرس و … وﺟﻮد دارد.

اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﻲ

اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﻃﺮﻗـﻲ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاى ﺗﻌـﺪاد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﺮدم،ﻣﺮﻣﻮز اﺳﺖ. ﺣﺴﺎب ﺗﺨﻤﻴﻨﻲِﺟﻨﺎب ﺳـﻌﺪى ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﺟﺎى آن، ﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎى ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﺑﺮاى ﺷـﺎدى و ﮔﺮﻳﺴـﺘﻦ ﻣـﻲﻳـﺎﺑﻴﻢ: اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﺮﻣﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﻓﻨﺎورىﻫﺎى راﻳﺎﻧﻪاىداﺋﻤﺎً در ﺣـﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و … اﻛﻨﻮن ﻣﺮدم ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎى متعدد و جذاب سرمايه گذاران،  با سطوح بي سابقه ريسك نيز مواجه اند.

PDF

دانلود PDF كتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده

امين مرادي باصيري, دکتر عادل پیغامی

سال نشر

1395

چاپ

چاپ اول

شابك

978-600-214-522-2

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سواد مالي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید