0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه
29%
تخفیف

شرح مناجات شعبانيه

ویژگی های این محصول

شرح مناجات شعبانيه را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زﻣﺰﻣﻪﻫﺎى ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ داﻧﺴـﺖ و ﻣﺤﺘـﻮاى آن را ﻋﻈـﻴﻢﺗـﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻫﺎىﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻠﻘّﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﺮﻓـﺎﻧﻰ اﺳـﺖ و در ﺗﻮﺻـﻴﻒ آن ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﺑﺮ واژه ﻫـﺎﻳﻰ از آن ﻫﻤﭽـﻮنرب » ﻫـﺐ ﻟـﻰ ﻛﻤـﺎل اﻻﻧﻘﻄـﺎع اﻟﻴـﻚ« ﺷﺮﺣﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﻫﻢ در آن ادا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻣﺜﻨﻮى، ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻦ ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻮد. درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت و ﻓﺮازﻫﺎى آن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ: از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﻧـﺪان ﻋﺼـﻤﺖ و ﻃﻬـﺎرت (ع)، اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ از ﺟﻬﺖ ﻋﺮﻓﺎن اﻟﻬﻰ و ﭼﻪ از ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎى آن ﻫﺎ دارﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻴﺰى ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ ﻫﺎ در ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ آن ﺑـﻮد در ﺿـﻤﻦ اﻳﻦ دﻋﺎﻫﺎى ﮔﺮاﻧﻘﺪر از ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۳۶۰,۰۰۰ ریال ۲۵۵,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

توضیحات

شرح مناجات شعبانيه

شرح مناجات شعبانيه را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زﻣﺰﻣﻪﻫﺎى ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ داﻧﺴـﺖ و ﻣﺤﺘـﻮاى آن را ﻋﻈـﻴﻢﺗـﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻫﺎىﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻠﻘّﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﺮﻓـﺎﻧﻰ اﺳـﺖ و در ﺗﻮﺻـﻴﻒ آن ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﺑﺮ واژه ﻫـﺎﻳﻰ از آن ﻫﻤﭽـﻮنرب » ﻫـﺐ ﻟـﻰ ﻛﻤـﺎل اﻻﻧﻘﻄـﺎع اﻟﻴـﻚ« ﺷﺮﺣﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﻫﻢ در آن ادا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻣﺜﻨﻮى، ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻦ ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻮد.

محتويات

درﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت و ﻓﺮازﻫﺎى آن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ: از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﻧـﺪان ﻋﺼـﻤﺖ و ﻃﻬـﺎرت (ع)، اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ از ﺟﻬﺖ ﻋﺮﻓﺎن اﻟﻬﻰ و ﭼﻪ از ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎى آن ﻫﺎ دارﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻴﺰى ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ ﻫﺎ در ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ آن ﺑـﻮد در ﺿـﻤﻦ اﻳﻦ دﻋﺎﻫﺎى ﮔﺮاﻧﻘﺪر از ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.

پيشوايان دين

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﻋﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻦ و رﻫﺒﺮان و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم (ع) رﺳﻴﺪه و در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻳﻜﻰ از ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ آﻳﻨﺪ زﻳﺮا آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻛﻪ از ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ و ﻣﺒﺎدى ﻋﺎﻟﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪى ﻫﺎﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ اى از ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت دل اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎم دﻋﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و از ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻋﺘﻘﺎدى و اﺧﻼﻗـﻰ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ.

ادعيه

در ادﻋﻴﻪ اى ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ آن ﻫﺎ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻗﺪرى ﻇﺮاﺋﻒ و ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﻠﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ آدﻣـﻰ ﺷﻚ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻋﺎ از اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛـﻪ از اﻓـﺮادى ﺻـﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻮم اﻟﻬﻰ و ﺑﻪ اﺳﺮار آﻓﺮﻳﻨﺶ و رﻣﻮز ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ و اﺑﻌﺎد وﺟﻮدى وى آﮔﺎﻫﻰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ازاﻳﻦرو ﺑﺮﺧﻰ از دﻋﺎﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻌﺼﻮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

دعا ها

از ﺟﻤﻠﻪ آن دﻋﺎﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﺎﻧﻴﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛـﻪ ﻣـﺘﻦ آن ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪ اى اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻌﺼﻮم ﺻﺪور ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.

PDF

PDF شرح مناجات شعبانيه

اطلاعات بیشتر

نویسنده

نورالله عليدوست خراساني

سال نشر

1396

چاپ

چاپ اول

شابك

978-600-214-597-0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شرح مناجات شعبانيه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: kavian
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید