صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران

ویژگی های این محصول

صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران: ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻔﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاتﻋﻤـﺪﺗﺎً، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﻄـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﻴﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻜﻞ اﻣﺮوزى ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺜﻼً. در ﺑﺎزار اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ، ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر، ﺳـﻨﺪى ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺄدﻳﻪ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻣﻌﻴﻦ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر از ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠـﺎرى ﺧـﻮد ﺗﺤﺼـﻞ و آن را ﺑـﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ وارد ﮔﺮدش ﻛﻨﺪ؛ ﺧﻮاه در واﻗﻊ ﻃﻠﺒﻰ در ﺑـﻴﻦ ﺑـﻮده ﻳـﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎرى، ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻰ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى اﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎى ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺻﺪور و ﺗﻨﺰﻳﻞ آن ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺎﻟﻰ ﺟﺎرى ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ. آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﻜﻰ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎرى از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎر و رواج آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻰ رود.

7 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۵۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید