0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه
43%
تخفیف

قدرت نوآوري اجتماعي

ویژگی های این محصول

ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﺪهﻫﺎى ﺧﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﻮآوران اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎى ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺑـﺮاى ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش و اﻗﺘﺼـﺎد، ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎى ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪﻳﺪى ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى واﻗﻌﻲ ﻣﺴـﺘﻠﺰم آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺴﻮراﻧﻪاى در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۳۰۵,۰۰۰ ریال ۱۷۵,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

توضیحات

قدرت نوآوري اجتماعي

قدرت نوآوري اجتماعي ؛ ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﺪهﻫﺎى ﺧﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﻮآوران اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎى ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺑـﺮاى ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش و اﻗﺘﺼـﺎد، ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎى ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪﻳﺪى ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى واﻗﻌﻲ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى واﻗﻌﻲ ﻣﺴـﺘﻠﺰم آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺴﻮراﻧﻪاى در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻓﻘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن آن، ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﺟﺪىاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﻳـﻦ ﺣـﻮزه (اﻋـﻢ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن و ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ داﻧﺶ)، ﺑـﺎ آن دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮔﺮﻳﺒـﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮى

ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد آن، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ داﻧﺶ ﻛﺎرﺑﺮدى را در زﻣﻴﻨﻪى ﭘﻴﺎدهﺳﺎزى ﻧﻮآورى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫـﺪ. از اﻳـﻦ رو، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴـﺎز ﻣـﺬﻛﻮر را ﺑﺘـﻮان ﭘﺎﺳﺨﻲ درﺧﻮر داد. در واﻗﻊ، ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪى آﻣﻮزﺷﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل ﻛﺎرﺑﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﺣﻮزهى ﻧـﻮآورى ﺑﺴﻴﺎر راﻫﮕﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻄﺮوﺣﻪ

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻜﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﻧﻤﻮد ﻋﻴﻨـﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪى اﻳﺮان داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮاى ﻓﺎرﺳﻲزﺑﺎﻧﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮاوان، ﻧﻜﺎت و ﻧﻘﺪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪى ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﭘﺎورﻗﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﻴﺶ از ٥٠٠ اﺿﺎﻓﻪى ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﺿﺎﻓﻪ

اﻣﻴﺪوارﻳﻢ اﻳﻦ ﺷﻴﻮهى ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﺿﺎﻓﻪى ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار، ﺟﻨﺎب اﻗﺎى دﻛﺘﺮ ﻋﺎدل ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ ﻣﻌـﺎون ﭘﮋوﻫﺸـﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﺗﺎ از اﻳﺸﺎن ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

PDF

دانلود PDF كتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده

استفان گلداسميت

مترجم

حسين افتخاري, علي اصغر سعدآبادي

سال نشر

1395

چاپ

چاپ اول

شابك

978-600-214-530-7

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قدرت نوآوري اجتماعي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید