قدرت نوآوري اجتماعي

ویژگی های این محصول

ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﺪهﻫﺎى ﺧﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﻮآوران اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎى ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺑـﺮاى ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻛﻠﻴﺪى و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش و اﻗﺘﺼـﺎد، ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎى ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪﻳﺪى ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى واﻗﻌﻲ ﻣﺴـﺘﻠﺰم آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺴﻮراﻧﻪاى در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

61 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) ساخته نمی شود.

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۳۰۵,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید