مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد

ویژگی های این محصول

مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ٢٠٠٣ ﻣـﻴﻼدي و در دوران رﻳﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري ﺟﺮج ﺑﻮشِ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻛﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﭘﻴﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﻮزهﻫـﺎي ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرانِ ﺗﻴﻢ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺧﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋـﺮاق و ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺻﺪام ﻧﻤﻮد. ﺟﺮج ﺑﻮش ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮد ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﻋﺮاق و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﺑﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ، رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺗﺮورﻳﺴﻢ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد اﻣـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ زود ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺎتﺳﺎزي و ﻣﻠﺖﺳﺎزي در اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر و رﺷـﺪ ﮔﺮوهﻫﺎي اﻓﺮاﻃﻲ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ و واﻛﻨﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﺤﺪان ﻋﺮب ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ دﻣﻜﺮاﺗﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪاي ﺳﻄﺤﻲ و ﺑﺎ راهﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ازاﻳﻦرو ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوران رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮري ﺧﻮد ﺗﻼش ﻛﺮد ﺿﻤﻦ ﺣﻔـﻆ ﻧﻔـﻮذ در ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ دوﻟـﺖ ﻋـﺮاق، ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮر واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳـﺪ.

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه
  • امکان پرداخت با تمامی کارت های عضو شتاب

۱۵۰,۰۰۰ ریال

ارسال به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید