نظام ولايت تكويني در قرآن كريم

ویژگی های این محصول

نظام ولايت تكويني در قرآن كريم : اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ١، ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻋـﺎﻟﻢ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑﻘـﺎى ﻫﺴـﺘﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻴﺾ اﻟﻬﻰ در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﻓـﺮو ﻣـﻰرﻳـﺰد. زﻣـﻴﻦ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﺪونﺣﺠﺖ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻋﻨﺼﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻧﺴـﺎن ﻛﺎﻣـﻞ، ﻋﺒـﺪاﷲ، ﻋﻨﺪاﷲ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم وﻻﻳﺖ، ﻳﻌﻨﻰ وﻟـﻰ اﷲ اﺳـﺖ. وﻻﻳـﺖ ﺑـﺪان ﺳـﺒﺐ ﻛـﻪ ﺻـﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء ﻣﻘﻴﺪ اﺳﺖ. وﻻﻳﺖ اﻧﺒﻴـﺎء و اوﻟﻴﺎء از اﺟﺰا و ﻓﺮوع وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﻤﺎء اﻟﻬﻰ را ﻣﻈﻬﺮى اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ را ﻧﻴﺰ ﻣﻈﻬﺮى ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﻈﻬﺮ، اﻧﺴـﺎن ﻛﺎﻣـﻞ ﻳـﺎ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻣﺤﻤـﺪى اﺳﺖ و ﻫﻢ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮدﻧـﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻌﻠﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧـﻮد ﻣـﻰﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ

0 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۲۲۵,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید