وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه

ویژگی های این محصول

وﻗﻒ ﻳﻜﻰ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺮاد در ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در زﻣـﺎنﻫـﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت وﻗﻒ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧـﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ازﻣﻨﻪ از واﻗﻔﺎن ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻳـﺎد ﮔـﺮدد. ﻟـﺬا در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻰ از آن ﺑـﻪ ﺻـﺪﻗﻪ ﺟﺎرﻳـﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻣـﻰﺷـﻮد. اﻣـﺮوزه وﻗـﻒ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن در ﻣﻠـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻰ ـ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ.

7 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۰۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید