پيوستگي متن قرآن كريم

ویژگی های این محصول

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ روزﻧﺎﻣﻪ را ﭘﻴﺶ رو ﻗﺮار دﻫﻴﺪ. ﺷﻜﻞ و ﺷـﻤﺎﻳﻞ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﻛﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺟﻤـﻼت ﺑـﺎ ﻧﻈـﻢ و ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺧﺎﺻـﻰ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﻫـﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را درﺑﺮدارﻧﺪ. ﺣﺎل اﮔـﺮ ﻗﻴﭽﻰ در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺗﻚ ﺗﻚ ﺟﻤـﻼت اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ را ﺑﺮﻳـﺪه و در ﻫـﻢ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ وﻣﺠﺪداًﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺒﻠـﻰ ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ ﺑﭽﻴﻨـﻴﻢ، دﻳﮕـﺮ ﭼﻴﺰي از آن ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﻢ. در ﺷﻜﻞ و ﺷﻤﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﺟﻤﻼت ﻧﻴـﺰ ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ و ﺣﺘـﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﭼﺎپ رﻓﺘﻪ و در ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪي روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻦ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ رﺳﺎﻧﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻘﺼﻮدي ﻧﻴـﺰ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.

3 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۱۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید