sitelogo_3
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

ايران

در حال نمایش 16 نتیجه

 • اطلس فرهنگی (چیستی، فرایند تدوین و کاربردهای آن)

  شناسنامه اطلس فرهنگی سرشناسه: احمدي، علي، 1349 عنوان: اطلس فرهنگی (چیستی، فرایند تدوین و کاربردهای آن) محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1397 مشخصات ظاهري: 232صفحه شابك: 4-627-214-600-978 موضوع: جغرافيا فرهنگي- ايران به‌طور کلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری...

  مهر 18, 1397

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  28

 • تاريخ حقوق (جلد اول)

  تاريخ حقوق (جلد اول)؛ «ايران قبل از اسلام» «كشورهاي همجوار و تأثيرگذار» تاريخ حقوق (جلد اول) ؛ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي دﻫﻪ ﭼﻬﻞ (١٣٤٢ش ) ﻛﻪ در داﻧﺸـﻜﺪه ﺣﻘـﻮق داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدم درﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻘﻮق اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﺪ....

  مرداد 31, 1397

  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  13

 • مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران

  مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران:معاملات دولتی معاملاتی هستند که در راستای اعمال تصدی‌گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارک، وسایل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره... به‌موجب...

  خرداد 14, 1390

  ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  10

 • دیپلماسی عمومی امریکا در قبال ایران

  دیپلماسی عمومی امریکا در قبال ایران:در سال‌های پس از انقلاب اسلامی‌ِ سال ۱۹۷۹، امریکا همچنان به استفاده از پروپاگاندا به‌منزله ابزاری برای تغییر حکومت در ایران ادامه داده است. این اقدامات پروپاگاندا‌محور، که دولت امریکا آن را «دیپلماسی عمومی» می‌نامد،...

  خرداد 16, 1390

  ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

  9

 • وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه

  وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه وقف اموال غير مادي در حقوق ايران و فقه اماميه ؛ وﻗﻒ ﻳﻜﻰ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده...

  مرداد 27, 1397

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  9

 • اوراق مضاربه

  شناسنامه اوراق مضاربه (ابعاد فقهی، اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک) سرشناسه:موسويان، سيد عباس، 1339 عنوان: اوراق مضاربه (ابعاد فقهی، اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک) محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1397 مشخصات ظاهري: 160 صفحه شابك: 9-622-214-600-978...

  مهر 18, 1397

  ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

  9

 • گفتارهايي درباره انقلاب اسلامی ایران

  گفتارهايي درباره انقلاب اسلامی ایران: این انقلاب توانست ضمن طرح اسلام به عنوان یک نیروی قدرتمند در جهان مدرن، بر نظریه پایان دوره دین مهر بطلان بزند و رهیافت‌های متفکران غربی در جدایی دین از سیاست که عموماً تحت تأثیر...

  مهر 17, 1389

  ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  7

 • صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران

  صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران صدور سفته در فقه اسلامي و حقوق ايران: ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻔﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاتﻋﻤـﺪﺗﺎً، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﻄـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﻴﻦ...

  شهریور 31, 1397

  ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال

  7

 • ایران و همگرایی در سازمان همکاری اسلامی

  ایران و همگرایی در سازمان همکاری اسلامی: پراکندگی جغرافیایی کشورهای اسلامی ‌‌‌‌و توزیع آن‌ها در قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا، تجربیات تاریخی متفاوت، وضعیت اقتصادی مختلف، در پیش گرفتن ایدئولوژی‌های متمایز از یکدیگر از جانب حاکمان، ساختارهای متفاوت فرهنگی، قومی‌‌‌‌و...

  خرداد 16, 1390

  ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  5

 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی

  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی:عملکرد سیاست خارجی اصول‌گرایان، دیدگاه سوّم را تایید و تقویت می‌کند. چون سیاست خارجی دولت نهم و دهم گرچه از سیاست خارجی دولت‌های قبل از خود متمایز می‌شود، ولی این تغییرات را نمی‌توان...

  خرداد 16, 1391

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • درآمدی بر آسیب‌شناسی اجتماعی

  شناسنامه عنوان: درآمدي بر آسيب شناسي اجتماعي تأليف:  زرودي ، علي محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1396 مشخصات ظاهري: 238 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 834: سياست گذاري فرهنگي؛ 1 شابك: 7-613-214-600-978 نوبت چاپ: چاپ اول...

  مهر 18, 1397

  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  2

 • پارلمان و توسعه اقتصاد ملي در ايران

  پارلمان و توسعه اقتصاد ملي در ايران پارلمان و توسعه اقتصاد ملي در ايران ؛ ﺧﺪا را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ در اﻳﺮان ﺑـﻪ زﻳـﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ و ﭘﻴﺸﻜﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب...

  مرداد 31, 1397

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  1

 • روندپژوهی و سیاست‌پژوهی مطالعات علم اقتصاد در ایران

  شناسنامه روندپژوهی و سیاست‌پژوهی مطالعات علم اقتصاد در ایران روندپژوهی و سیاست‌پژوهی مطالعات علم اقتصاد در ایران سرشناسه:استاجي، علي، 1366 عنوان: روندپژوهی و سیاست‌پژوهی مطالعات علم اقتصاد در ایران محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1397 مشخصات...

  مهر 18, 1397

  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  1

 • الگوی جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران

  الگوی جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران «رویکردی فرهنگی»: از این منظر فرهنگ نه یک بُعد ساده از قدرت، بلکه «نظریه‌ای جامع» ارزیابی می‌شود که به‌سان یک گفتمان بر تمامی گونه‌ها و ابعاد قدرت مسلط است. بنابراین پرسش از...

  شهریور 9, 1391

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  0

 • تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران جلد دوم

  تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران (از آغاز تشکیل حکومت امرا و سلاطین ایرانی تا پایان عصر قاجار) جلد دوم:قبل از بحث پیرامون تحولات سیاسی و شیوه حکومت امرا و سلاطین ایرانی لازم به ذکر است که در عهد...

  خرداد 16, 1390

  ۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال

  0

 • تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران جلد اول

  تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران (از عصر هخامنشیان تا پایان دوره اول حکومت بنی العباس) جلد اول: در اینجا لازم است خاطر نشان گردد که در این اثر نظام‌های سیاسی، به منزله خاستگاه و عامل شکل دهنده نظام...

  خرداد 16, 1390

  ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  0