sitelogo_3
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

سياسي

نمایش 1–16 از 27 نتیجه

 • نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی

  نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی:اگر چه دگرگونی­های پس از انقلاب مشروطیت در ایران، آن چنان بود که به تدریج اصول اساسی حکومت مشروطه یکی پس از دیگری به محاق فراموشی سپرده شد و سرانجام نیز با استقرار حکومت پهلوی...

  مرداد 8, 1391

  ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال

  10

 • مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد

  مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ٢٠٠٣ ﻣـﻴﻼدي و در دوران رﻳﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري ﺟﺮج ﺑﻮشِ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻛﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﭘﻴﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﻮزهﻫـﺎي ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرانِ ﺗﻴﻢ...

  مهر 17, 1397

  ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  10

 • بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل

  بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل (سرگرداني ميان بازگشت و تبعيد)   بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل :  ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﻰ، از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮاﻧﮕﻴﺰو ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ در دﻧﻴﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣـﻰرود و ﺑـﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﺮوهﻫﺎى ﺗﻨﺪرو...

  مهر 1, 1397

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  9

 • فناوري اطلاعات و سياست جهاني

  فناوري اطلاعات و سياست جهاني (تغيير گستره قدرت و حاكميت) فناوري اطلاعات و سياست جهاني ؛ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ و رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻗﺮار دارد. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﺷﺖ ﻗﺪرت و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ...

  مرداد 29, 1397

  ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  8

 • سياست و حكومت در بحرين

  سياست و حكومت در بحرين سياست و حكومت در بحرين یکی از کتب قابل استناد پیرامون رخدادهای مهم گذشته و معاصر کشور بحرین است. با این ‌وجود این بدان معنا نیست که کتاب پیش رو تمام مباحث تاریخی، جغرافیایی، سیاسی،...

  مهر 30, 1397

  ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  8

 • تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران

  تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران (راهبردها و سياست ها) ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب آﺳـﻴﺎ از ﺣﻴـﺚ ژﺋـﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻰ، اﻗﻠﻴﻤﻰ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺗﻤﺪﻧﻰ و ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﻰ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻰ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ در ﺑﺮﺧﻰ دوره ﻫﺎ از ﺳﻮى...

  شهریور 26, 1397

  ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  8

 • مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسلامی: مصلحت

  شناسنامه مصلحت تأليف: افتخاري، اصغر Eftekhari, Asghar عنوان: مصلحت محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390 مشخصات ظاهري: 207 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 303: مفاهيم بنيادين علوم انساني اسلامي؛ 2 عنوان به انگليسي: Expediency شابك: 9786002141514...

  مرداد 10, 1397

  ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  8

 • پسا استعمار و نظم جهاني

  پسا استعمار و نظم جهاني

  مرداد 29, 1397

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  7

 • فرهنگ و امنيت

  فرهنگ و امنيت (قدرت نمادين و سياست امنيت بين الملل) فرهنگ و امنيت ؛ ميشل ويليامز(Michael Williams) در اين کتاب بديع، نقش فرهنگ را در سياست‌هاي امنيتي معاصر بررسي مي‌نمايد و خلاصه‌اي از روش‌هاي مهم تئوريزه کردن فرهنگ در مطالعات...

  مرداد 23, 1397

  ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  6

 • رسانه هاي سنتي در انقلاب هاي سياسي – اجتماعي

  رسانه هاي سنتي در انقلاب هاي سياسي - اجتماعي (ارتباطات سنتي در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامي) رسانه هاي سنتي در انقلاب هاي سياسي - اجتماعي: از اواﻳﻞ دوره ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦﺷﺎه، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﺪه ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب در ﻣﻴﺎن...

  شهریور 27, 1397

  ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  6

 • خبر

  شناسنامه تأليف: بشير، حسن Bashir, Hassan عنوان: خبر محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1392 مشخصات ظاهري: 272 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 473؛ مفاهيم بنيادين؛ 7 عنوان انگليسي: News شابك: 9786002142733 نوبت چاپ: چاپ اول نوع...

  مرداد 9, 1397

  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  5

 • آمریکا و جهان قرن بیست و یکم: مجموعه مقالات «تاریخ معاصر»

  آمریکا و جهان قرن بیست و یکم مجموعه مقالات «تاریخ معاصر» کتاب حاضر شامل مقالاتی درباره آمریکا و جهان در قرن بیست ویکم است. مباحث کتاب کتاب شامل مقالاتی است که در چهار بخش دسته‌بندی شده: بخش نخست به آمریکا...

  فروردین 26, 1399

  ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • پيش درآمدي بر علوم سياست گذاري

  پيش درآمدي بر علوم سياست گذاري پيش درآمدي بر علوم سياست گذاري ؛ در ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ از اراﺋﻪ واژه »ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري«١ ﻣﻲﮔﺬرد، ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ در ﺟﻬــﺖﮔﻴــﺮي آﻣــﻮزش ﺣﺮﻓــﻪاي در ﮔﺴــﺘﺮهﻫــﺎي ﻓﺮﻫﻨــﮓ، زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه...

  مرداد 31, 1397

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • داعش تهديدي براي امنيت بين المللي

  مقدمه داعش تهديدي براي امنيت بين المللي داﻋﺶ را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗـﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻠﻔﻰ ﺗﻜﻔﻴـﺮى و ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﻰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺮ ﮔﺴـﺘﺮه ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻴﻤﻰ از ﺳﻮرﻳﻪ و...

  شهریور 26, 1397

  ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • امنيت

  شناسنامه امنيت تأليف: افتخاري، اصغر Eftekhari, Asghar عنوان: امنيت محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1391 مشخصات ظاهري: 288 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 350: مفاهيم بنيادين؛ 3 عنوان انگليسي:Security شابك: 9786002141811 نوبت چاپ: چاپ اول نوع...

  مرداد 9, 1397

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  4