علوم سياسي

نمایش 1–16 از 26 نتیجه

 • قدرت

  شناسنامه تألیف: امیراحمدی، منصور Amirahmadi, Mansoor عنوان: قدرت محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۲ مشخصات ظاهری: ۱۹۶ ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ ۵۳۴: مفاهیم بنیادین؛ ۹ عنوان انگلیسی:Power شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۱۴۳۵۱۸ نوبت چاپ: چاپ اول نوع جلد:...

  مرداد 9, 1397

  ۹۵,۰۰۰ ریال

  12

 • بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل

  بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل (سرگرداني ميان بازگشت و تبعيد)   بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل :  ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﻰ، از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮاﻧﮕﻴﺰو ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ در دﻧﻴﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣـﻰرود و ﺑـﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﺮوهﻫﺎى ﺗﻨﺪرو...

  مهر 1, 1397

  ۲۷۰,۰۰۰ ریال

  9

 • مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد

  مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ٢٠٠٣ ﻣـﻴﻼدي و در دوران رﻳﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري ﺟﺮج ﺑﻮشِ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻛﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﭘﻴﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﻮزهﻫـﺎي ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرانِ ﺗﻴﻢ...


  ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  8

 • تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران

  تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران (راهبردها و سياست ها) ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب آﺳـﻴﺎ از ﺣﻴـﺚ ژﺋـﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻰ، اﻗﻠﻴﻤﻰ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺗﻤﺪﻧﻰ و ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﻰ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻰ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ در ﺑﺮﺧﻰ دوره ﻫﺎ از ﺳﻮى...

  شهریور 26, 1397

  ۲۴۰,۰۰۰ ریال

  8

 • فناوري اطلاعات و سياست جهاني

  فناوري اطلاعات و سياست جهاني (تغيير گستره قدرت و حاكميت) فناوري اطلاعات و سياست جهاني ؛ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ و رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻗﺮار دارد. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﺷﺖ ﻗﺪرت و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ...

  مرداد 29, 1397

  ۲۱۰,۰۰۰ ریال

  7

 • پسا استعمار و نظم جهاني

  پسا استعمار و نظم جهاني

  مرداد 29, 1397

  ۸۵,۰۰۰ ریال

  7

 • مصلحت

  شناسنامه مصلحت تأليف: افتخاري، اصغر Eftekhari, Asghar عنوان: مصلحت محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390 مشخصات ظاهري: 207 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 303: مفاهيم بنيادين علوم انساني اسلامي؛ 2 عنوان به انگليسي: Expediency شابك: 9786002141514...

  مرداد 10, 1397

  ۶۲,۰۰۰ ریال

  7

 • سياست و حكومت در بحرين

  سياست و حكومت در بحرين سياست و حكومت در بحرين یکی از کتب قابل استناد پیرامون رخدادهای مهم گذشته و معاصر کشور بحرین است. با این ‌وجود این بدان معنا نیست که کتاب پیش رو تمام مباحث تاریخی، جغرافیایی، سیاسی،...


  ۴۳۰,۰۰۰ ریال

  6

 • عربستان سعودي سياست خارجي

  عربستان سعودي سياست خارجي در سايه بحران هاي داخلي عربستان سعودي سياست خارجي : کتاب «عربستان سعودی؛ سیاست خارجی در سایه بحران‌های داخلی» در واقع پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) با...


  ۱۳۰,۰۰۰ ریال

  5

 • پيش درآمدي بر علوم سياست گذاري

  پيش درآمدي بر علوم سياست گذاري پيش درآمدي بر علوم سياست گذاري ؛ در ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ از اراﺋﻪ واژه »ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري«١ ﻣﻲﮔﺬرد، ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ در ﺟﻬــﺖﮔﻴــﺮي آﻣــﻮزش ﺣﺮﻓــﻪاي در ﮔﺴــﺘﺮهﻫــﺎي ﻓﺮﻫﻨــﮓ، زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه...

  مرداد 31, 1397

  ۱۴۰,۰۰۰ ریال

  4

 • امنيت

  شناسنامه امنيت تأليف: افتخاري، اصغر Eftekhari, Asghar عنوان: امنيت محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1391 مشخصات ظاهري: 288 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 350: مفاهيم بنيادين؛ 3 عنوان انگليسي:Security شابك: 9786002141811 نوبت چاپ: چاپ اول نوع...

  مرداد 9, 1397

  ۸۶,۰۰۰ ریال

  4

 • قدرت سياسي

  شناسنامه قدرت سياسي تأليف: مهدوي، اصغرآقا Mahdavi, Asgharagha عنوان: قدرت سياسي محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1392 مشخصات ظاهري: 160 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 469؛ مفاهيم بنيادين؛ 6 عنوان انگليسي: Political Power شابك: 9786002142771 نوبت...

  مرداد 9, 1397

  ۶۴,۰۰۰ ریال

  4

 • آمریکا و جهان قرن بیست و یکم: مجموعه مقالات «تاریخ معاصر»

  آمریکا و جهان قرن بیست و یکم مجموعه مقالات «تاریخ معاصر» کتاب حاضر شامل مقالاتی درباره آمریکا و جهان در قرن بیست ویکم است. مباحث کتاب کتاب شامل مقالاتی است که در چهار بخش دسته‌بندی شده: بخش نخست به آمریکا...

  فروردین 26, 1399

  ۶۵,۰۰۰ ریال

  3

 • خبر

  شناسنامه تأليف: بشير، حسن Bashir, Hassan عنوان: خبر محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1392 مشخصات ظاهري: 272 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 473؛ مفاهيم بنيادين؛ 7 عنوان انگليسي: News شابك: 9786002142733 نوبت چاپ: چاپ اول نوع...

  مرداد 9, 1397

  ۱۰۸,۰۰۰ ریال

  3

 • جهاد يا تروريسم

  جهاد يا تروريسم (پژوهشي كلامي و فقهي در مكتب اماميه) جهاد يا تروريسم ؛ اثری که در پیش روی شماست مترصد بررسی یکی از بنیادی‌ترین مسائل دینی در عرصه روابط بین‌الملل و جوامع انسانی است. مسئله‌ای که در عین برخورداری...


  ۲۰۰,۰۰۰ ریال

  2

 • زبان و سیاست

  زبان و سیاست زبان و سیاست ؛ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻛﻼس درساﺳﺘﺎد ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﻛﺘـﺮ ﻓـﺮدوس آﻗـﺎ ﮔـﻞزاده، اﺳـﺘﺎد ﮔـﺮانﺳـﻨﮓ ﮔـﺮوه زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس آﺷﻨﺎ ﺷﺪم. ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ...

  مرداد 28, 1397

  ۲۴۵,۰۰۰ ریال

  2

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.