sitelogo_3
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

علوم سياسي

نمایش 1–16 از 23 نتیجه

 • مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد

  مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد مديريت نفوذ ايالات متحده در عراق جديد اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ٢٠٠٣ ﻣـﻴﻼدي و در دوران رﻳﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري ﺟﺮج ﺑﻮشِ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻛﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪام ﭘﻴﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﻮزهﻫـﺎي ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرانِ ﺗﻴﻢ...

  مهر 17, 1397

  ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  10

 • بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل

  بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل (سرگرداني ميان بازگشت و تبعيد)   بنياد گرايي يهودي و ساختار سياسي اسرائيل :  ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﻰ، از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮاﻧﮕﻴﺰو ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ در دﻧﻴﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣـﻰرود و ﺑـﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﺮوهﻫﺎى ﺗﻨﺪرو...

  مهر 1, 1397

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  9

 • فناوري اطلاعات و سياست جهاني

  فناوري اطلاعات و سياست جهاني (تغيير گستره قدرت و حاكميت) فناوري اطلاعات و سياست جهاني ؛ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ و رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻗﺮار دارد. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﺷﺖ ﻗﺪرت و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ...

  مرداد 29, 1397

  ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  8

 • سياست و حكومت در بحرين

  سياست و حكومت در بحرين سياست و حكومت در بحرين یکی از کتب قابل استناد پیرامون رخدادهای مهم گذشته و معاصر کشور بحرین است. با این ‌وجود این بدان معنا نیست که کتاب پیش رو تمام مباحث تاریخی، جغرافیایی، سیاسی،...

  مهر 30, 1397

  ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  8

 • تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران

  تنوع قومي در جمهوري اسلامي ايران (راهبردها و سياست ها) ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب آﺳـﻴﺎ از ﺣﻴـﺚ ژﺋـﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻰ، اﻗﻠﻴﻤﻰ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺗﻤﺪﻧﻰ و ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﻰ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻰ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ در ﺑﺮﺧﻰ دوره ﻫﺎ از ﺳﻮى...

  شهریور 26, 1397

  ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  8

 • مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسلامی: مصلحت

  شناسنامه مصلحت تأليف: افتخاري، اصغر Eftekhari, Asghar عنوان: مصلحت محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390 مشخصات ظاهري: 207 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 303: مفاهيم بنيادين علوم انساني اسلامي؛ 2 عنوان به انگليسي: Expediency شابك: 9786002141514...

  مرداد 10, 1397

  ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  8

 • پسا استعمار و نظم جهاني

  پسا استعمار و نظم جهاني

  مرداد 29, 1397

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  7

 • عربستان سعودي سياست خارجي

  عربستان سعودي سياست خارجي در سايه بحران هاي داخلي عربستان سعودي سياست خارجي : کتاب «عربستان سعودی؛ سیاست خارجی در سایه بحران‌های داخلی» در واقع پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) با...

  مهر 30, 1397

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  5

 • خبر

  شناسنامه تأليف: بشير، حسن Bashir, Hassan عنوان: خبر محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1392 مشخصات ظاهري: 272 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 473؛ مفاهيم بنيادين؛ 7 عنوان انگليسي: News شابك: 9786002142733 نوبت چاپ: چاپ اول نوع...

  مرداد 9, 1397

  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

  5

 • آمریکا و جهان قرن بیست و یکم: مجموعه مقالات «تاریخ معاصر»

  آمریکا و جهان قرن بیست و یکم مجموعه مقالات «تاریخ معاصر» کتاب حاضر شامل مقالاتی درباره آمریکا و جهان در قرن بیست ویکم است. مباحث کتاب کتاب شامل مقالاتی است که در چهار بخش دسته‌بندی شده: بخش نخست به آمریکا...

  فروردین 26, 1399

  ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • پيش درآمدي بر علوم سياست گذاري

  پيش درآمدي بر علوم سياست گذاري پيش درآمدي بر علوم سياست گذاري ؛ در ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ از اراﺋﻪ واژه »ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري«١ ﻣﻲﮔﺬرد، ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ در ﺟﻬــﺖﮔﻴــﺮي آﻣــﻮزش ﺣﺮﻓــﻪاي در ﮔﺴــﺘﺮهﻫــﺎي ﻓﺮﻫﻨــﮓ، زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه...

  مرداد 31, 1397

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • داعش تهديدي براي امنيت بين المللي

  مقدمه داعش تهديدي براي امنيت بين المللي داﻋﺶ را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗـﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻠﻔﻰ ﺗﻜﻔﻴـﺮى و ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﻰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺮ ﮔﺴـﺘﺮه ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻴﻤﻰ از ﺳﻮرﻳﻪ و...

  شهریور 26, 1397

  ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • امنيت

  شناسنامه امنيت تأليف: افتخاري، اصغر Eftekhari, Asghar عنوان: امنيت محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1391 مشخصات ظاهري: 288 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 350: مفاهيم بنيادين؛ 3 عنوان انگليسي:Security شابك: 9786002141811 نوبت چاپ: چاپ اول نوع...

  مرداد 9, 1397

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  4

 • جهاد يا تروريسم

  جهاد يا تروريسم (پژوهشي كلامي و فقهي در مكتب اماميه) جهاد يا تروريسم ؛ اثری که در پیش روی شماست مترصد بررسی یکی از بنیادی‌ترین مسائل دینی در عرصه روابط بین‌الملل و جوامع انسانی است. مسئله‌ای که در عین برخورداری...

  آذر 21, 1397

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  2

 • زبان و سیاست

  زبان و سیاست زبان و سیاست ؛ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻛﻼس درساﺳﺘﺎد ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﻛﺘـﺮ ﻓـﺮدوس آﻗـﺎ ﮔـﻞزاده، اﺳـﺘﺎد ﮔـﺮانﺳـﻨﮓ ﮔـﺮوه زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس آﺷﻨﺎ ﺷﺪم. ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ...

  مرداد 28, 1397

  ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  2

 • روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام

  روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام این کتاب مجموعه‌ای شامل شش مقاله با محوریت مطالعات سیاسی اسلام و موارد پیرامون آن است. موضوعات مقالات از موضوعات مورد بحث مقالات این که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. تفاوت میان «اندیشه سیاسی...

  فروردین 24, 1399

  ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  1