ارزش هاي فرهنگي و حقوق عمومي

ویژگی های این محصول

ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اﺣﺴـﺎس ﺿـﺮورت ﺷـﻮد: اول ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازىﻫﺎى ﻣﻜﺮر اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاى ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ارزشﻫـﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﻦ و ﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣـﻼك ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻳـﻦ ارزشﻫـﺎ در ﺣﻘﻮق و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم. در ﺑﺮﺧﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎى اﻓﺮاﻃﻲ، اﺳﺎﺳﺎ دﻳﻦ را ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻣﻮﻟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲداﻧﺪ

8 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: مدیریت وب‌سایت ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۱۳۵,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید