دايرة المعارف حقوقي عمومي

ویژگی های این محصول

ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ دوﻟـﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى اﻗﺘﺪارات ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺮﻗﺮارى ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﭘﺮدازد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ادارى، ﻧﻈﺎم ﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ، ﺣﻘﻮق ﻛﺎر و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻰ، ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺣﻖ ﻗﻌﻤﻮﻣﻰ، ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪى و آزادى ﻫـﺎى ﻋﻤـﻮﻣﻰ، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮى و روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﻴﻦ ﻫﺎى دادرﺳﻰ اﻋﻢ از دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى، ﻣﺪﻧﻰ، اﺳﺎﺳﻰ و ادارى؛ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎم، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد .

13 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۷۵۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید