رسانه هاي سنتي در انقلاب هاي سياسي – اجتماعي

ویژگی های این محصول

رسانه هاي سنتي در انقلاب هاي سياسي – اجتماعي: از اواﻳﻞ دوره ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦﺷﺎه، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﺪه ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب در ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻤﺎ، دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و دﻳﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎى اﻫﻞ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻮﻋﻰ ﻧﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﻮد و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻰ ﭼﻮن ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدى ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎى او ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻰ از ﻧﻘـﺎط ﻋﻄـﻒ ﺗﺎرﻳﺦ راﺑﻄﻪ اﺳﻼم و ﻏﺮب ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود. ﺗﺄﻛﻴﺪ ﮔﺮوه اول ﺑﺮ آﺑﺎداﻧﻰ اﻳﺮان و ﮔﺮوه دوم ﺑﺮ ﻋﺰت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺤﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﻣﻮﺿﻮع دوﻟﺖ و دوﻟﺖﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.

6 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۸۰,۰۰۰ ریال

ارسال رایگان به تمامی نقاط کشور

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید