طبيعيات

ویژگی های این محصول

طبيعيات اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺘﺠﻠﯽ ﺑﻨﻮر ﺟﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻠﮏ و اﻟﻤﻠﮑﻮت اﻟﻤﺤﺘﺠـﺐ ﺑﻌـﺰ ﺟﻼﻟـﻪ ﻋـﻦ ﺳﮑﺎن اﻟﻼﻫﻮت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻄﺎن اﻟﻨﺎﺳﻮت، ﺛﻢ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺠﻠﯽ اﻻﺗﻢ ﺳﯿﺪ وﻟﺪ آدم و ﻋﻠﯽ آﻟﻪ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻬﺪی ﻓﯽ دﯾﺠﻮر اﻟﻈﻠﻢ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺑﻘﯿـﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﯽ اﻻﻣﻢ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻈﺮي ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت و اﻟﻬﻴﺎت ﺣﻀﺮت ﺷﻴﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺪس ﺳﺮه ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻢ. اﺑﺘﺪا ﺿﺮوري ﻣﻰداﻧﻢ ﺣﻜﻤﺖ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻏﺎﻳﺖ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻢ. ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺑﻠﺤﺎظ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ؛ اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﻘﺎﯾﻖ اﻻﺷﯿﺎء ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻫـﯽ ﻋﻠﯿﻬـﺎ ﺑﻘـﺪر اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و ﺑﻠﺤﺎظ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺻﯿﺮورة اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻋﻘﻠﯿﺎ ﻣﻀﺎﻫﯿﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺴﻲ. دو ﻧﻮع از ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻈﺮي ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت و اﻟﻬﻴﺎت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺎرﺿﻪ وﻫﻢ از اﻧﻐﻼق ﺷﺪﻳﺪ و اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻈﻴﻢ ﺧـﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ، ﻟـﺬا ﺣﻀـﺮت ﺷـﻴﺦ اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻗﺪسﺳﺮه اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﺘﺎﺑﺶ را از ﻣﺘﻔﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻘﻠّﺪﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮده زﻳﺮا آنﻫﺎ را از ارذل ﺧﻠﻖ ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟـﺐ اﻳـﻦ دو ﻧـﻮع از ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻈﺮي واﻗﻒ ﮔﺮدﻧﺪ.

3 نفر این محصول را خریداری کرده اند!

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

  • فروشنده: kavian ارسال کالا از انبار فروشنده
  • وضعیت انبار: موجود در انبارآماده ارسال از انبار فروشگاه

۲۳۰,۰۰۰ ریال

مکالمه را شروع کنید
درباره دسترسی و خرید آثار بپرسید.
0
افزودن به سبد خرید